У Свиднику проведуть міжнародну наукову конференцію „Лемки, бойки, гуцули, русини – історія, сучасність, матеріальна та духовна культура“

Музей української культури (Словацький національний музей) в Свиднику організовує 14 – 16 червня 2013 р. міжнародну наукову конференцію „Лемки, бойки, гуцули, русини – історія, сучасність, матеріальна та духовна культура“ (з нагоди 120-oї річниці заснування Словацького національного музею)

У Свиднику проведуть міжнародну наукову конференцію „Лемки, бойки, гуцули, русини – історія, сучасність, матеріальна та духовна культура“

Spoluorganizátori:                                Akademia Pomorska w Słupsku (Polska)

Співорганізатори:                                Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Politologii (Polska)

                                                               Асоціація україністів Словаччини

                                                               Українське історичне товариство в Польщі

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

14 червня 2013 р.

15.00 – 16.00    Реєстрація

Місце: СНМ – Музей української культури – конференційний зал

 

16.00 – 17.00    УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ

промови:

PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea

Dr hab. Roman Drozd, prof. nadzw., rektor  J. M. Akademii Pomorskiej w Słupsku

Dr hab. Bohdan Halczak, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Проф. Любомир Белей, д-р ф. н., директор НДІ україністики ім. М. Мольнара Ужгородського  національного університету

17.00 – 17.30    Доповідь

PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc., riaditeľ Slovenského národného múzea – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku

Téma: Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti múzejníctva

18.00 – 19.00    Krása ľudových balád – literárno-hudobné pásmo

19.00 – вечеря

 

15 червня 2013 р.

 

08.00 – 12.00    секційні засідання

12.00 – 13.00    перерва на обід

13.00 – 14.30    секційні засідання

Час для одного виступу – 15 хв.

1. Секція: IСТОРІЯ  (до 1948 р.)

Місце: конференційний зал СНМ – МУК

керівник: Dr hab. Bohdan Halczak, profesor

                 Сінкевич Євген, д-р і. н., професор  

Доповіді:

Аркуша Олена, к. і. н.

Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича Національної Академії Наук України

Тема: Політичні настрої селянства в гуцульських повітах Галичини в кінці ХІХ – на  початку ХХ століття.

Боднар Галина, к. і. н.

Кафедра новітньої історії України Львівського національного університету ім. І. Франка

Тема: Депортовані в 1944-1946 рр. українці з Лемківщини, Холмщини і Надсяння в західноукраїнському суспільстві: жіночий досвід (на матеріалах міжнародного проекту «Красне – вузлова станція переселень»).

Best Paul, Ph. D.

Southerm Connecticut State University New Haven, Connecticut, USA

Téma: Yonkers as a destination for Carpathian Rus’ immigration.

Halczak Bohdan, dr hab., prof.

Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Temat: Działania Wojska Polskiego, w południowo-wschodniej Polsce, w latach 1945-1946, w świetle raportów czechosłowackich slużb specjalnych.

Гарді Дюра, д-р і. н., доцент

Філософський факультет Новосадського університету, Новий Сад

Тема: Русини/українці та заснування Павлинського монастиря в Ужгороді 1384 р.

Hładkiewicz Wiesław, dr hab., prof.

Uniwersytet Zielonogórski

Temat: Podole – jako ojczyzna moich rodziców.

Мудрий Мар’ян, к. і. н., доцент

Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра новітньої історії України

Тема: Вихідці з Лемківщини у Льові 1848 року (на прикладі осіб gente Rutheni, natione Poloni).

Морозова Ольга, к. і. н., доцент

Інститут української археографії та джерелознавства НАН України, Київ

Тема: Проблема лемків в польській історіографії.

Pekár Martin, doc. PaedDr. PhD.

Katedra histórie FF UPJŠ

Téma: Rusíni a rusínska otázka na Slovensku v rokoch 1939-1945 vo svetle prameňov nemeckej proveniencie.

Półchłopek Tadeusz, dr.

Uniwersytet Rzeszowski

Temat: Rusińsko-polski dyskurs kulturowy wśród inteligencji galicyjskiej.

Рамач Янко, д-р і. н., професор

Філософський факультет Новосадського університету, Новий Сад

Тема: Доповіді народного освітнього товариства у Югославії про русинів/українців в Чехословаччині (1921-1938).

Сабадош Саша, дипл. істор.

Ул. Др. Рибара, Нови Сад

Тема: Перцепция политичней ситуациї у Карпатскей України 1938-39 р. при югославянских Русинох прейґлашнїка Руски Новини.

Сінкевич Євген, д-р і. н., професор

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

Тема: Становище лемків-переселенців на теренах Херсонщини у 1940-х роках (за архівними матеріалами).

Włodarczyk Tamara, mgr.

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Ignacy Einhorn, dr n. med.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

Temat: Relacje żydowsko-łemkowskie na Łemkowszczyźnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Wójtowicz-Huber Bernadetta, dr hab.

Uniwersytet Warszawski

Temat: Konwersje Łemków na prawoslawie w przededniu I wojny śviatowej – przesłanki polityczne, socjalne i kulturowe.

Diskusia / Дискусія

 

2.     Секція: IСТОРІЯ (після 1948 р.), СУЧАСНІСТЬ

Місце:  клуб СНМ - МУК

керівник: Roman Drozd, dr hab., profesor

                 Любомир Белей, д-р  філ. н., професор           

Доповіді:

Балагутрак Микола, к. і. н.

Інститут народознавства НАН України

Тема: Русинський чинник у сучасній етнонаціональній політиці Республіки Молдова

Barwiński Marek, dr.

Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytet Łódzki

Temat: Rozmieszczenie i liczebność Łemków w Polsce na początku XXI wieku, w świetle   wyników spisów powszechnych z 2002 i 2011 roku – różnice i podobieństwa.

Barzowska Katarzyna, studentka III roku

Uniwersytet Gdański

Temat: Współczesne granice Łemkowszczyzny

Белей Любомир, д-р. н., професор

Ужгородський національний університет

Тема: «Русинський язык» в Закарпатській області України поч. ХХІ ст.: реалізація мовних прав автохтонного населення чи соціолінгвістична містифікація.

Bobryk Witold, dr.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Temat: Misje prawosławne na Rzeszowszczyźnie w okresie Polski Ludowej.

Dudra Stefan, dr hab., prof. uz

Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiеgo

Temat: Struktury organizacyjne Łemków w Polsce po 1989 roku.

Drozd Roman, dr hab., prof.

Akademia Pomorska w Słupsku

Temat: Losy cerkwi w Polsce w latach 1947-1989.

Gajdoš Marián, PaedDr., CSc.

Spoločenskovedný ústav SAV, Košice

Téma: Ukrajinská menšina a riešenie národnostnej otázky na Slovensku v 60. rokoch XX. storočia.

Konečný Stanislav, PhDr., CSc.

Spoločenskovedný ústav SAV, Košice

Téma: Ukrajinci na Slovensku a ich politické postoje v rokoch 1945 – 1989.

Maliszewska Alicja, Mgr.

Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Temat: Obraz współczesnej Ukrainy w oczach młodych Ukraińców mieszkających w Warszawie.

Мусієнко Ірина, к. і. н.

Національний інститут стратегічних досліджень, Київ

Тема: Потенціал української етнічної меншини в Польщі та Словаччині як невикористаний ресурс державного іміджування України.

Румянцев Олег, PhDr

Мачератський університет, Італія

Тема: Між «Русинами» та «Українцями»: реакція русинів-українців Бачки і Срема на зміни у статусі власної національної меншини (70-ті рр. ХХ ст.).

Сергієнко Тетяна, к. і. н. 

Ужгородський національний університет

Тема: Забуті народи в географічному Центрі Європи: історія і сучасність у міжнародному вимірі.

Słabig Arkadiusz, dr.

Akademia Pomorska w Słupsku

Temat: Zagadnienie ukraińskie w województwie krośnieńskim w latach 1975-1989 w świetle dokumentów SB.

Šmigeľ Michal, doc. PhDr., PhD.

Katedra histórie FHV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Téma: Ukrajinská (rusínska) otázka na Slovensku 1945 – 1948.

Дискусія

 

3. Секціа:   ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ, МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Місце:  Гімназія ДГ, приміщення № 1

Керівники: Ksenicz Andrzej, dr hab., profesor

                   Мушинка Микола, акдемік НАН України

Доповіді:

Цап Микола

Відповідальний редактор часопису «Шветлосц» Нови Сад

Тема: Тарас Шевченко і русини колишньої Югославії.

Черчович Іванна, мгр.

Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича Національної Академії Наук України

Тема: Громадська праця жінок на Гуцульщині зламу ХІХ – ХХ століть.

Довгалюк Ірина, канд. мист., доцент

Львівський національний університет ім. Івана Франка (кафедра української фольклористики ім. Ак. Філарети Колесси)

Тема: Перші фонографічні записи народної музики на Лемківщині.

Дуйчак Микола, доц., канд. ф. наук

Філосовський факультет Пряшівського університету

Тема: Значення онімії в культурі етносу (на матеріалі українських сіл Східної Словаччини).

Ґрешлик Владислав, доц., ArtD.

Пряшівський університет в Пряшеві

Тема: Церкви та ікони св. Архангела Михаїла в Словаччині.

Hrehorowicz-Gaber Hanna, dr inż. arch.

Politechnika Krakowska – Instytut Projektowania Miast i Regionów

Temat: Relikty układów osadniczych wsi łemkowskich jako element krajobrazu kulturowego Karpat Zachodnich.

Григорчук Юлія

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, аспірантка

Тема: Етнічне і сакральне: специфіка використання гуцульської діалектної лексики в «Легендах» Віри Вовк.

Ksenicz Andrzej, prof. dr hab.

Universytet Zielonogórski

Temat: Elementy łemkowskiej tradycji, obrzędovości i kultury ludowej w poezji B. J.  Antonycza.

Lesisz Ewelina, dr.

Pracownią Literatury Modernizmu Europy Środkowej i Wschodniej

Tema: Polsko-huculskie miejsca wspólne.

Мовна Маріанна

Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника Національної академії наук України

Тема: Традиційна культура гуцулів на сторінках польських туристичних путівників кінця ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.

Mušinka Mykola, Prof. PhDr. DrSc. akademik NAN Ukrajiny

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Téma: Orest Zilynskyj a jeho prínos pre výskum lemkovskej kultúry.

Пацай Тамара, к. і. н.

Інститут народознавства НАН України, Львів

Тема: Товариство «Бойківщина» у Самборі (1927-1939): напрямки етнографічних студій.

Сополига Мирослав, д-р істор. н., д-р ф.

СНМ – Музей української культури у Свиднику

Тема: Орест Зілинський в контексті діяльності Музею української культури у Свиднику.

Шеремета Оксана, к. і. н., доцент

Львівський навчально-науковий центр Одеської Національної академії зв’язку ім. О. Попова

Тема: Українці поселень Словаччини у працях В. Гнатюка.

Шпак Оксана, канд. мист.

Інститут народознавства Національної академії  Наук України, Львів

Тема: Село Річка на Бойківщині – осередок народного малярства на склі другої половини ХХ столітття.

Дискусія

 

4. Секціа:   ЕТНОЛОГІЯ (матеріальна культура, суспільні та родинні відносини

Місце: Гімназія ДГ – приміщення № 2

Керівники: Федака Павло, д-р і. н.

                   Тарас Ярослав, д-р i. н.,професор

Доповіді:

Бойко Ігор, науковий співробітник, к. і. н.

Інститут народознавства НАН України

Тема: Літні стайні та осенівки в Західних і Українських Карпатах: етноекологічні паралелі в культурах: українців, словаків, поляків та чехів.

Бойко Оксана, аспірант

Кафедра загальної та суспільної психології Львівського Національного університету ім. І. Франка

Тема: Аксіологічний аспект родинного виховання українців Карпат.

Болюк Олег, канд. мист.

Інститут народознавства Національної академії наук України, Львів

Тема: Твори сницарства Закарпатської Бойківщини (експедиційні рефлексії).

Файник Тетяна, к. і. н.

Інститут народознавства НАН України, Львів

Тема: Традиційна символіка в художньо-естетичному оформленні житлової будівлі українців на пограниччях.

Федака Павло, д-р і. н.

Товариство «Просвіта», Ужгород

Тема: Народне житло українців Карпат.

Федина Оксана, канд. мист.

Львівська національна академія мистецтв

Тема: Образно-стильове вирішення верхнього одягу бойків кінця ХІХ – початку ХХ століть: українсько-польські взаємовпливи.

Федорчук Олена, канд. мист.

Інститут народознавства НАН України, Львів

Тема: Бісерний декор бойківської народної ноші ХІХ – середини ХХ ст.

Годованська Оксана, к. і. н.

Інститут народознавства НАН України, Львів

Тема: Традиційне присадибне городництво і садівництво бойків.

Герус Людмила, канд. мист.

Інститут народознавства Національної академії наук України, Львів

Тема: Типи, особливості пластичного вирішення, функції обрядового хліба гуцулів наприкінці ХІХ – початку ХХІ ст.

Івашків Галина, канд. мист.

Інститут народознавства НАН України, Львів

Тема: Тектоніка й декор кераміки Старої Солі, що на Бойківщині.

Студенець Наталя, канд. мист.

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України

Тема: Збереження традиції хатнього стінопису лемків і бойків у скансенах України.

Тарас Ярослав, др.-габ., професор

Інститут народознавства Національної Академії Наук України, Львів

Тема: Школи народного храмового будівництва Карпат.

Вархол Надія, д-р ф.

СНМ – Музей української культури у Свиднику

Тема: Традиції суспільно-громадського життя в русько-українських селах Східної Словаччини.

Вовчак Андрій, к. ф. н., доцент

Кафедра української фольклористики ім. Філарета Колесси. Львівський національний університет ім. Івана Франка

Тема: Сучасні тенденції розвитку бойківського народного транспорту: феномен «ДИҐИ» (На матеріалах експедицій у Західну Бойківщину).

Виноградська Галина

Інститут народознавства НАН України, Відділ етнології сучасності

Тема: Традиційні жнива українців Карпат.

Дискусія

 

5.  Секція:   ЕТНОЛОГІЯ (фольклор, духовна культура)

Місце:  Гімназія ДГ – примішення № 3

Керівники: Мушкетик Леся, д-р філ. н.

                  Hrušovská Lívia, Mgr.

Доповіді:

Чебанюк Олена, к. ф. н.

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України

Тема: Великодні гаївки бойків і гуцулів: стан збереження традиції та інновації (на матеріалах експедиційних записів кінця ХХ - початку ХХІ ст.).

Голубець Орися, к. ф. н.

Інститут народознавства НАН України

Тема: Особливості весняних календарно-обрядових пісень українців карпатського регіону.

Holly Grażyna, dr.

Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Temat: Wybrane elementy krajobrazu sakralnego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego.

Горошко Леся, к. і. н.

Інститут народознавства Національної Академії Наук України, Львів

Тема: Обрядова символіка води у великодньому циклі свят: карпатська традиція.

Hrušovská Lívia, Mgr.

SNM – Spišské múzeum v Levoči

Téma: Svadba v rusínskej obci Torysky.

Коваль-Фучило Ірина, к. ф. н.

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Тема: Гуцульський поховальний обряд: динамика і семантика.

Кузьменко Оксана, к. ф. н.

Інститут народознавства НАН України, Львів

Тема: Необрядові пісні Покуття: еволюція образів та структури.

Мовна Уляна, к. і. н.

Інститут народознавства Національної академії наук України, Львів

Тема: Віск (воскові свічки) в обрядовому тексті карпатського похорону.

Мушкетик Леся, д-р ф. н.

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського Національної академії наук України

Тема: Рекрутські пісні Закарпаття: тематика та поетика, лексичні мадяризми.

Парубій Уляна, мгр. філол.

Кафедра української фольклористики ім. Філарета Колесси. Львівський національний університет ім. Івана Франка

Тема: Особливості побутування замовлювально-заклинальної традиції в селах Західної Бойківщини (географія побутування).

Підгорна Лілія, к. ф. н., доцент

Львівський  національний  університет ім. Івана Франка

Тема: Регіональна  самобутність  календарно-обрядової  поезії  лемків (загальноукраїнський контекст).

Solarz Olga, dr.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Temat: W świecie bojkowskich demonów. Materiały z badań w powiecie turezańskim.

Вархол Йосиф, д-р ф.

СНМ – Музей української культури у Свиднику

Тема: Архаїчні звичаї календарної та сімейної обрядовості русинів-українців  Словаччини.

Diskusia / Дискусія

 

14.30 – 15.00  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ – ЗАКІНЧЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Місце: конференційний зал СНМ - МУК

15.30  УРОЧИСТИЙ БЕНКЕТ

УЧАСТЬ НА 59 СВЯТІ КУЛЬТУРИ РУСИНІВ-УКРАЇНЦІВ СР

Адреса:

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

Ul. Centrálna 258

089 01  Svidník

Slovensko – Slovakia

E-mail: sekretariat-muk@snm.sk

Tel.: +421 54 2451001-2

Українці Словаччини, Закарпаття онлайн.Спецпроекти
31 травня 2013р.

Теги: конференція, русини, лемки, бойки, гуцули

Коментарі

Відбулася зустріч представників українських організацій Словаччини і співробітників Посольства України в СР
Старий Новий рік українці Словаччини святкували в Кошицях із Закарпатським народним хором
Традиційний "Святий вечір з Карпатами" відбувся з нагоди Різдва у Кошицях
Різдвяний вечір у виконанні Піддуклянського ансамблю відбувся у Пряшеві
/ 3У Пряшеві презентували книжку про бомбардування міста Червоною армією у грудні 1944 року
Український народний хор "Карпати" представив "Різдвяні традиції нацменшин міста Кошиці"
/ 2Пряшівський Театр ім. О. Духновича вшанував Марка Кропивницького прем’єрою комедії за його твором
У Музеї української культури у словацькому Свиднику покажуть "Дари Карпат"
У Пряшеві вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні
У музеї української культури у Свиднику на Дні народних традицій проведуть міжнародне змагання з приготування вареників
/ 3У Братиславі на 103-у році помер корифей словацької та чеської україністики Микола Неврлий
У Словаччині відбувся XXIV-й літній табір "ПЛАСТу"
Українці Словаччини у День незалежності України пройдуть "Стежками Олександра Павловича"
"Шенгенський мерідіян" у Словаччині відбувся за участі митців із Закарпаття і Львова
"Український хор "Карпати" виступив з концертом на "Днях України 2019" в Кошицях
/ 3Майстрині з Закарпаття представили свої вироби на виставці "Карпатська писанка" у Словаччині
Микола Мушинка. Моя провесна 2019 року
У словацькому Свиднику клуб художнього слова організовує зустріч із закарпатським поетом Василем Густі
/ 1У Свиднику стартує ювілейне міжнародне бієнале лляної тканини "З Кросно до Кросно"
100-річчя Олени Рудловчак розпочали відзначати у Пряшеві
Пряшівський "Пулс" сприяв одному з найкращих новорічних балів і концертів в історії в Кошицях
Із колядою та віншуваннями відзначив Різдво у Кошицях український хор "Карпати"
/ 1У Кошицях відбувся різдвяний концерт хору "Карпати"
У Бардієві та Пряшеві звучала "Маковицька струна"
Українці в Пряшеві також вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні
» Всі записи