Йосип Тереля. Нескорений

Цього року Йосипу Терелі виповнилося б шістдесят вісім років. Та вже понад два роки тлінні останки Йосипа віддані на вічний спочинок рідній Карпатській землі в селі Нижнє Болотне Іршавського району. Такий був його заповіт і остання воля.

Йосип Тереля. Нескорений

Помер Й. Тереля на вимушеній емі­грації в Канаді 16 березня 2009р., а на початку липня йо­го тіло було перевезено в Україну і, після похоронної від­прави в храмі Архистратига Михаїла Нижнього Болот­но­го, віддано рідній землі. Організацією перевезення і по­хо­ван­ня покійного займались з канадійського  боку вірні друзі –  владика-емерит Даниляк і пан Юрій Москаль, на батьків­щи­ні естафету прийняв отець Петро Кобаль. Він же, з своєю родиною, влаштував поминальний обід, під час яко­го прозвучало багато українських духовних пісень у чудо­во­му виконанні подружжя Ірини і Андрія – співробітників ка­надського «Радіо Марія». На могилі Й. Терелі, із спо­га­да­ми про страдницький шлях у неволі і працю в під­піль­но­му «Комітеті захисту УГКЦ» виступив співстраждалець і спів­працівник Йосипа по «Комітету» пан Василь Кобрин з м. Біб­рка Львівської області.

З того часу минуло вже понад два роки, але часом при­хо­дить думка, що багато ще чого Йосип зробити не встиг. Не встиг він, зокрема, і повернути собі громадянство Ук­раї­ни. І не його в тому вина. Знаю особисто від нього, що він не­одноразово подавав про це прохання, але відповіддю бу­ла мовчанка. Тут теж вживались певні заходи, хоч і без­успіш­но. Свого часу я і бл. п. єпископ Іван Маргітич мали зу­­стріч з очільником Львівської обласної ради п. М. Го­ри­нем.

Ми просили його порушити питання перед вищим ке­рів­ни­цтвом держави про реабілітацію Терелі і повернення гро­мадянства. Той, сам дисидент, твердо обіцяв зробити все, що в його можливостях. Нема сумніву, що пан Горинь сло­ва дотримав, але очевидно, що нашим керманичам віль­нодумець Тереля був в Україні не потрібний і не­без­печ­ний. Прикро є від того, що громадянство нашої країни так легко здобувають всякі прохіндеї, що роблять тут по­лі­тич­ну чи іншу кар’єру, насаджуючи чужу нашому народу іде­ологію, а той, що життя своє поклав за вимріяну у кон­ц­та­борах Україну, так і не сподобився за вісімнадцять років не­залежності здобути собі статус її громадянина. «Ві­сім­над­цять» – якесь магічне число у долі Йосипа. Саме стіль­ки років, з короткими перервами, тривав його страд­ниць­кий шлях по тюрмах, психіатричних лікарнях, концтаборах ко­муністичного режиму, аж поки у 1987 р. він не був ви­ки­ну­тий за борт «Титаніка», який на останніх парах мчав уже не у «світле майбутнє», а до своєї погибелі. За 18 років не­за­лежності України йому так і не було надано право на­зи­ватись її громадянином і приїжджав він сюди тільки як гість, чи турист.

А як він любив ту Україну! Пригадую, що на початку 90-х він збирав пожертви серед українців Канади, США і ку­пу­вав паливо для кораблів українського флоту. Після ви­дво­рен­ня з Радянського Союзу, переправляв сюди літературу і навіть планував нелегально повернутись в Україну.

На мою думку, така людина заслуговує на гідну пошану і добру пам''ять. Щоб якось вшанувати ту велику любов Йо­сипа Терелі до України, церкви і народу добре було б зро­би­ти бодай такі речі:

1). Встановити гідний пам’ятник на могилі. Для цього мо­же досить небайдужим пожертвувати по 10 гривень, тим па­че, що о. Петро Кобаль своїм коштом вже встановив там фун­дамент.

2). Звернутись до влади з проханням визнати Йосипа Те­релю почесним громадянином нашого обласного цент­ру.

Віддаймо йому бодай крихту того, що він не зміг от­ри­ма­ти за свого земного життя.

о. Василь ДАНИЛАШ

 

А СУДДІ ХТО?

приговор

ИМЕНЕМ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНСКОЙ ССР

Дело N 2-1/1985 г.

1985 года августа "20" дня Судебная кол­легия по уго­лов­ным де­­лам Закарпатского ОБ­ЛАСТНОГО СУДА, в со­ста­ве: Пред­се­да­тель­­ствующего – СТРИЖАКА А. А. На­род­ных заседателей – Греч­не­ва П. С, Скубенича М.

При секретаре – Лытовой Ж. Ф. С участием прокурора – Бон­да­ренко А. Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседа­нии в городе Уж­го­ро­де дело, по которому об­виняется:

ТЕРЕЛЯ Иосиф Михайлович, 27 октября 1943 года рождения, уро­женца с. Келечин Межгорского р-на, житель с. Долгое Ир­шав­ско­го р-на, Закарпатской области, гр-н СССР, украинец, со сред­ним образованием, имеет на иждивении 3 несовершеннолетних де­тей, работал в совхо­зе в качестве рабочего, судим в 1983 г. по ст. 214 УК УССР к 1 году лишения свободы, по ст. 62 ч. I УК УССР,

УСТАНОВИЛА:

Тереля, являясь сторонником так называе­мой Украинской ка­то­лической церкви, а также председателем т. н. 'Инициативной груп­пы по защите прав верующих", и церкви на Украине, на почве ан­тисоветских клерикально-национа­листических личных убеж­де­ний, на протяжении 1981-1985 г.г. систематически занимался ан­ти­советской агитацией и пропагандой в целях подрыва и ослаб­ле­ния Советской власти, рас­пространял в этих же целях кле­вет­ни­ческие из­мышления, порочащие советский государствен­ный и об­щественный строй, изготавливал, рас­пространял и хранил в тех же целях литерату­ру такого же содержания.

Антисоветскую агитацию и пропаганду в целях подрыва и ослаб­ления Советской влас­ти Тереля проводил следующим об­ра­зом:

– в декабре 1981 г., находясь в г. Москве, изготовил статью ан­тисоветского содержания под названием "Покорность и со­про­тив­ление", в которой наводи* клевету на деятельность КПСС и при­зывает к Гюрьбе против СССР и ко­торую пытался нелегально пе­реправить за ру­беж для использования антисоветскими изда­тель­ствами. Тогда же в г Москве Тереля изго­товил статью под на­зва­нием "К. 30", в которой также призывает к борьбе против СССР и ко­торую пытался переправить за рубеж;

–  в августе 1981 г. в г. Тарту, Эстонской ССР Тереля написал текст антисоветского со­держания, который направил за рубеж не­ле­­гальным путем для проведения идеологической диверсии про­тив СССР, этот текст был пере­дан радиостанцией "Радио Св­о­бо­да" 29. 07. 1983 г.;

– в августе 1982 г. Тереля совместно с Ан­тоном Потягняком, осу­­жденным за антисовет­скую деятельность, изготовил "письмо-ме­­мо­рандум" аналогичного содержания, которое на­правил в ад­рес Пре­зидиума Верховного Сове­та СССР и УССР, а затем на при­над­ле­жащей ему пишущей машинке "Олимпия" изготовил ко­пию пись­ма и направил на международную встречу в Мадриде и 24 апреля 1983 г. Этот текст был передан радиостанцией "Радио Сво­­бода";

–  в декабре 1981 г. в г. Москве Тереля на­писал письмо мини­ст­ру культуры ФРГ Гансу Маеру, в котором агитировал против Со­вет­ской власти и призывал к борьбе против СССР. Это письмо бы­ло передано антисоветскими радио­станциями "Немецкая вол­на" и "Радио Свобода";

–  в сентябре 1982 г. в г. Панивежиссе Ли­товской ССР Тереля на­писал письмо Централь­ному Комитету КПУ, в котором указы­вал о, якобы, существующем   преследовании   верующих   в СССР и предсказывал гибель советского госу­дарства;

–  в декабре 1982 г., находясь в следизоля-торе УВД Зака­р­пат­ского облисполкома, Тереля написал и хранил так назы­ва­е­мое "Звернення української ініціативної групи захисту прав віру­ючих та церкви в Україні до членів Мадридської зустрічі”, в кото­ром описывает о, якобы, существующих на­рушениях прав чело­ве­ка;

–  в январе 1984 г. в с. Долгое Иршавского р-на на пишущей ма­шинке "Олимпия" изготовил "Хронику католической церкви в Ук­раине" N I, со­стоящую из трьох документов, а в мае-июне 1984 г. изготовил "Хронику..." N 6, состоящую из 7-ми документов. В до­ку­мен­тах "Хроники" Тереля кле­вещет на советский государ­ствен­ный и обще­ственный строй, извращает его сущность, призы­вает к борь­бе против Советской власти и пере­давал их по нелегальным ка­налам для идеологи­ческой диверсии против СССР;

–  в марте 1984 г. Тереля по месту житель­ства написал текст под названием "Пасхальна бесіда" и направил его в г. Львов не­уста­новлен­ным лицам. Получив размноженный текст, Тере­ля рас­пространял его среди жителей села Дол­гое Иршавосого р-на. В этом документе Тереля клеветал на советский государ­ствен­ный и обще­ственный строй, утверждал о, якобы, существую­щем уг­нетении Украины Россией;

– в апреле 1984 г. Тереля изготовил письмо руководителю поль­ской антисоциалистической организации "Солидарность" в ко­тором призы­вал к борьбе против СССР и коммунистического дви­жения в целом и передал его за рубеж по не­легальным ка­на­лам;

–  тогда же Тереля написал письмо предсе­дателю антисо­вет­ской религиозной организации "Международная христианская со­ли­дарность", в котором также возводил клевету на советский го­су­дарственный и общественный строй;...

– 3 июля 1984 г. Тереля на пишущей машин­ке "Олимпия" из­го­товил письмо, начинающееся словами: "Германским католикам хри­стианский привет..."  и заканчивается словами "...  Иван Дзур­бан", в котором утверждал, что в СССР, яко­бы, преследуют за ре­ли­гиозные убеждения и призывал к союзу в борьбе против СССР. Это письмо Тереля направил для распространения в г. Львове – В. А. Кобрину;

– в сентябре 1984 г. Тереля изготовил и от­правил в США в ад­рес выдворенной из СССР за антисоветскую деятельность На­деж­ды Светлич­ной письмо, в котором утверждал о том, что, яко­бы, имевшем месте геноциде по отношению к ук­раинскому на­ро­ду, о "русификации" Украины и т. д. Другой екземпляр письма Те­ре­ля направил неустановленному лицу в г. Львов, который в по­след­ствии обнаружен по месту жительства гр. Заплатинского;

– на протяжении 1984-1985 г.г. по месту ра­боты Тереля в сов­хо­зе им. Горького в присут­ствии директора совхоза, бригадира Ле­ньо А. С. систематически возводил клевету на советский госу­дар­ственный   и   общественный   строй   в СССР. В присутствии ра­ботников Должанского поселкового Совета народных депутатов Дур­данина Ю. В. и Якуба М. М., а также участкового инспектора Ир­шавского РОВД Староста Ю. Ю., клеветнически заявлял об уров­не жизни в СССР, призывал к борьбе с существующим в СССР строем, в присутствии жителей села Долгое выс­казывал на­ционалистические измышления о, якобы, имевшей место "руси­фи­кации" Украины. Тереля также высказывал клеветнические из­мыш­ления на советскую действительность, на­ходясь в камере N 7 следизолятора УВД Закар­патского облисполкома в присутствии под­след­ственного Половка, заявлял о, якобы, предстоя­щей рас­пра­ве в будущем с представителями Советской власти;

– в сентябре 1982 г. Тереля, в целях акти­визации антисо­вет­ской деятельности, направ­ленной на подрыв и ослабление Со­вет­ской вла­сти для создания видимости существования не­ле­галь­ной антисоветской организации в г. Льво­ве возглавил так на­зы­ваемую "ини­циативную группу по защите прав верующих и церк­ви на Ук­ра­ине", задачей которой являлась легализация так на­зываемой Ук­ра­ин­ской католической цер­кви. Информация о со­зда­нии так называемой "ини­циативной группы" была передана Те­релей за рубеж для про­ве­дения идеологической ди­версии про­тив СССР.

В судебном заседании подсудимый Тереля отказался давать ка­кие-либо показания и свою вину в предъявленном обвинении не признал...

На допросах Тереля показал, что с 16 лет он активно участ­во­вал в антисоветской деятельно­сти, что он выступает против всего ком­мунизма. Тереля признал, что составил лично либо с иными ли­цами все письма, обращения и др. мате­риалы, указанные в об­ви­нительном заключении, направлял их за рубеж для использо­ва­ния их ан­тисоветскими зарубежными центрами против СССР...

Анализ указанных писем, статей и др. мате­риалов сви­детель­ству­ет о том, что целью их со­ставления и распространения явля­ет­ся подрыв и ослабление советского государства...

К делу приобщена издаваемая в Париже ан­тисоветская га­зета "Українське слово", в кото­рой помещена статья Терели... К де­лу приобще­ны также многочисленные выписки из передач ан­ти­советских радиостанций, в которых помеща­лись информации и за­явления подсудимого Терели, содержание которых направлено на под­рыв и ослабление советского государства...

Из всего этого следует, что Тереля направ­лял за рубеж ин­фор­мацию клеветнического ха­рактера, порочащую советский го­су­дарственный и общественный строй, активно способствовал в про­ведении зарубежных антисоветскими цен­трами массовой про­паганды враждебных акций против СССР с целью подрыва и ослаб­ления советской власти...

При изложенных обстоятельствах, оценивая все доказатель­ст­ва в их совокупности, судебная коллегия считает виновность под­судимого Тере­ли в антисоветской агитации и пропаганде, про­во­димой им в целях подрыва и ослабления Со­ветской власти, рас­пространении в тех же целях клеветнических измышлений, по­ро­чащих совет­ский государственный и общественный строй, а так­же распространении, изготовлении и хране­нии в тех же целях ли­тературы такого же содер­жания полностью доказанной и его дей­ствия следует квалифицировать по ст. 62 ч. I УК УССР...

Обсуждая вопрос о назначении меры нака­зания в отношении под­судимого Тереля, судеб­ная коллегия принимает во внимание ха­рактер и степень общественной опасности совершен­ного им пре­ступления, отягчающего ответствен­ность обстоятельства – что он ранее привлекал­ся к уголовной ответственности за совер­ше­ние преступления. Учитывает судебная коллегия и данные о его личности, что он отрицательно ха­рактеризуется, его отно­ше­ние к труду и поведе­ние в прошлом.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК УССР, судебная коллегия, – ПРИГОВОРИЛА:

ТЕРЕЛЮ Иосифа Михайловича по ст. 62 ч. i УК СССР к 7 го­дам лишения свободы в испра­вительно-трудовой колонии стро­го­го режима, со ссылкой сроком на 5 лет.

Наказание Терели исчислять с 8 февраля 1985 г., оставив ме­ру пресечения прежнюю – содержание под стражей.

Вещественные доказательства по делу – пишущую машинку "Олим­пию" конфисковать в доход государства, а письма и др. пе­чат­ные материалы хранить при деле...

Председательствующий - СТРИЖАК

Народные заседатели – Гречнева, Скубенич

ВЕРНО:

И.о. председателя Закарпатского областно­го суда: А. А. Стри­жак

(Подано з незначним скороченням. Мовно-стилістичні особ­ли­вості тексту збережено).

Прим. ред.: Суддя, який судив Й. Терелю за «український бур­жу­азний націоналізм, клерикалізм та антирадянську діяль­ність», – А. А. Стрижак – донедавна займав посаду голови Кон­сти­­туційного суду незалежної України, а нині є його членом.

Закарпатська греко-католицька спілка імені Івана Маргітича, Закарпаття онлайн.Громадські організації
28 листопада 2011р.

Теги: Тереля

Коментарі

Ольга 2012-01-14 / 00:47:24
Документ характеризує сам себе. ЯКОБИ РУСИФІКАЦІЯ просто кричить
із документа написаного на мові окупанта в Україні
Я трохи знала пана Терелю, листувалася з ним та його дружиною.
Ці листи в основному були про справи в Ужгородській Просвіті.
Родина Терелів прислала багато книжок для Просвіти. В період
відновлення Просвіти в Закарпатті вони були безцінним скарбом.
Мені дуже дивно, чому ніхто із просвітян не відгукнувся на цей
матеріал.
Я від себе висловлюю щирий жаль родині і близьким пана Терелі
що так рано втратили цю прекрасну Людину, щирого Патріота і
вірного Сина України
ВІЧНА ПАМЯТЬ ЙОМУ

/ 8Чи оправдане "наше" русинство?
/ 35За лаштунками урочистостей хіротонії владики Ніла
/ 38Як хрестили Русь-Україну?
/ 7Мудрий душпастир
/ 4Пам’яті о.Йосипа Штилихи
/ 3Владика Ніл – єпископ-помічник Мукачівської греко-католицької єпархії
/ 2Промова Глави УГКЦ на могилі Вла­­дики Івана Маргітича
/ 8Деміфологізація чи незграбна міфотворчість?
/ 21Олександр Духнович – подвижник нацiонально-визвольної боротьби українцiв Закарпаття
/ 8о. А. Пекар, ЧСВВ. Греко-католицька церква під час мадярської окупації Закарпаття (1939-1944)*
/ 3Ще раз про хрещення Русі-України
/ 73Sui iuris Мукачівської греко-католицької єпархії: примара чи надбання колоніального минулого?
/ 6Чому вдома по-чужому?
/ 56Мiфи i реальнiсть про перебування св. Кирила на теренах сучасної України
/ 4Канадський парламент оцінив діяльність митрополита Андрея Шептицького
/ 2Схиляємо голови в тихій молитві. Слово про о. Монс. Авґустина Волошина
/ 1Книжкові новинки: В Ужгороді видали Великопісний молитовник
/ 38SUI IURIS Мукачівської греко-католицької єпархії,
/ 5Лист
/ 4Світлій пам'яті пастиря
/ 4Хто ініціював непристойну бійку за місце глави УПЦ МП?
/ 27Інцидент, що межує із вандалізмом. І не тільки…
/ 30Спілка імені Маргітича звернулася до владики Мілана і Папи Бенедикта ХVІ
/ 242В Ужгороді вшанували пам’ять владики Маргітича та прийняли звернення проти «русинської церкви»
/ 4В Ужгороді вшанують пам’ять єпископа Івана Маргітича
» Всі записи