Назустріч 20-літтю "Ґражди". Крок за кроком. XIX

«…Далеких літ у серці дух не вмер. Там літо, кришталевий дзвін озер І срібних рік вода. І смак форелі. Стожари на півнеба. Світляки – Засипали всі гори, всі стежки, І місяць повний світиться зі стелі…» (Дмитро Кремінь. Едем).

Спершу Дмитро Кремінь:

  

Це десь із 1972 року. 
А "Мовчання волхвів" ще попереду.

 

Корнелія Коляджин. Фрагменти шмуцтитулів з майбутнього видання.

 

2010 рік.

Тиводар Михайло Петрович
Життя і наукові пошуки Федора Потушняка. – Видання друге.– Ужгород: Ґражда, 2010. – 284 с.: іл.
ISBN 978-966-8924-45-3 
Пропоноване видання присвячене 95-річчю від дня народження відомого письменника, філософа, історика, археолога, етнографа Федора Потушняка та 60-річчю Ужгородського національного університету. На основі документів не лише зроблено спробу дати опис життєвого і творчого шляху Ф. Потушняка, а й зосереджено увагу на тих випробуваннях, які випали на його долю впродовж 1940-1960 рр.
У книзі вперше публікується велика добірка архівних матеріалів Ф. Потушняка: листів, характеристик, протоколів, автобіографія письменника, передруків з партійної преси повоєнних років та фотографій. Окремими розділами подано також одне з неопублікованих етнографічних досліджень вченого та бібліографію його наукових і науково-популярних праць.

Тиводар Михайло Петрович
Етнологія: Навчальний посібник. – Видання третє. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 504 с.
ISBN 978-966-8924-62-0
У посібнику досліджено місце етнології у системі гуманітарних наук, охарактеризовано джерела, методи і методики дослідження, розкрито шляхи її формування як самостійної науки, проаналізовано школи, напрями тощо. В окремих розділах дається аналіз основних понять етнології, розкриваються сутність і природа етносу, особливості його існування в часі, висвітлюються теоретичні проблеми етногенезу і етнічної історії та характеризуються культурно-побутові особливості етнічних спільнот у минулому і сьогоденні.
Для студентів гуманітарних факультетів вузів.

 

Вигодованець Наталія Іванівна
Лі­те­­ра­­турне Бароко Закарпаття: Лі­те­ра­ту­ро­знав­­чі стат­ті. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 136 с.
ISBN 978-966-8924-81-1
У пропонованому збірнику статей, окремі з яких уже публікувалися раніше, автор та видавці прагнули домогтися певної цілісності змісту та його відповідної рецепції. Концептуальним стрижнем тут обрано теоретичну парадигму літературного бароко в Закарпатті.
Книжка може прислужитися як навчальний посібник для вищої школи та для учителів.

Голомб Лідія Григорівна
Петро Карманський: Життя і творчість. Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 246 с.
ISBN 978-966-176-034-8
Пропоноване видання є монографічним дослідженням життя і творчості одного з визначних майстрів українського слова першої половини ХХ ст. Петра Сильвестровича Карманського (1878-1956) – поета, прозаїка, літературного критика, публіциста, громадського діяча років боротьби за українську державність. Поряд із аналізом уже опублікованих творів письменника в дослідженні розглядаються маловідомі й зовсім невідомі сучасному читачеві матеріали, частина яких зберігалася в різних архівах Європи та Америки і в родинному архіві Карманських, а нині знаходиться у Відділі рукописів НАН України.

 

Ребрик Наталія Йо­си­фіна
Література народовецтва і Чину на українському Підкарпатті в першій половині ХХ століття: Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 220 с.
ISBN 978-966-8924-64-4
У монографії осмислюється література ук­раїн­ського Підкарпаття першої половини ХХ сто­­ліття, історичні умови її розвитку та вит­во­рен­­ня двох напрямів, об’єднаних пат­ріотичним ду­­хом, але відмінних за ідейно-есте­тичними оз­н­аками: літератури на­ро­до­ве­цького напряму – на основі творчості Августина Волошина, Іри­ни Невицької, Юрія Станинця та літератури Чи­ну – на основі поезії Степана-Севастіяна Са­бо­ла-Зореслава й Івана Рошка-Ірлявського. Автор аналізує самобутність кожного з означених напрямів, їх ідейно-естетичні програмні настанови, роль в історії розвитку лі­те­­ратури краю вище зазначених письменників та їх місце в за­галь­но­ук­раїнс­ь­ко­му літературному контексті.
До­­сліджуються функціональне значення народовецької літератури й лі­те­ра­­тури Чину в сучасності та історичній перспективі.
Про­­поноване видання розраховане на науковців, вчителів, студентів-фі­ло­логів та широке коло зацікавлених літературою Закарпаття.

Мандриченко Любов Михайлівна
Вертаймося до дже­рел: загальноукраїнський контекст лі­те­­ратури Закарпаття / Навчально-ме­то­дич­ний посібник. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 248 с.
ISBN 978-966-8924-98-9
Прищеплення любові до рідної землі, фор­му­вання національно свідомого громадянина че­­рез осягнення краси рідного слова у творчій спад­­щині письменників-земляків – важливе зав­дання уроків літератури рідного краю як складової частини основного курсу літератури. Са­м­е уроки літератури рідного краю до­по­ма­гаю­ть збагатити духовний світ школяра, сфор­му­вати національну свідомість, викликати по­ва­гу до його щедрих, чесних і пра­цьовитих людей, до славного минулого, до без­цінних скарбів культурного над­бання малої батьківщини.
Ви­дання розраховане на вчителів-словесників.

  

Кирчів Роман Теодорович
Родина Кирчів. – Ужгород: Видавництво «Ґражда», 2010. – 272 с: іл.
ISBN 978-966-176-027-0
Готуючи пропоноване шдання, автор пра­гнув, щоб воно по­служило теперішній його ро­ди­ні і її прийдешнім поколінням, освітило їхню вко­ріненість у минулому і нелегке трудове буття, а попри те й багато такого в діяннях і поставі їх­ніх предків, що виходило поза рамки бу­ден­щи­ни, вливалося в ширший духов­ний простір, в за­галь­ний процес поступу українського суспіль­но-по­літичного і культурного життя, служило роз­вит­кові націо­нальної свідомості, утвердженню ук­раїнства. Щоб читання цієї книжки на­сна­жу­ва­ло бажанням продовжувати, розвивати і при­мно­жувати кращий досвід і традиції свого роду як органіч­ної частки ук­раїн­ської національної спільноти, було чинником розвитку і утвердження ро­до­во­го кореня в рідній землі, кріпи­ло духовні й фізичні сили та давало добрі пло­ди.

Довганич Омелян Дмитрович
Коли історія як незагойна рана…: Спогади і роздуми. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 384 с.: іл.
ISBN 978-966-176-029-4
Спогади Омеляна Дмитровича Довганича (8 трав­ня 1930 – 31 жовтня 2009) – переважно до­ку­ментальна річ. Автор вважав, що настав час по­ділитися своїм досвідом, конкретними твор­чи­ми здобутками. Він належить до того по­ко­лін­ня краян, яке вступило в життя у міжвоєнний пе­ріод, пережило розпад чехословацької дер­жави, відчуло національне піднесення за Кар­пат­ської України, винесло шість років окупації краю Угорщиною та майже півстоліття ра­дян­ської влади, з ентузіазмом зустріло здобуття Ук­раї­ною незалежності. Омелян Довганич – автор багатьох книжок, брошур, со­тень статей, рецензій, біографічних нарисів.
Історичні особи, події та явища автор характеризує з наукових позицій, від­кидаючи практику очорнення, паплюження і перекручування. Ви­прав­ляю­чи історичні помилки, він зняв з багатьох політичних, культурних і гро­мад­ських діячів принизливі ідеологічні ярлики та значно збагатив новітню істо­рич­ну науку Закарпаття.Роботу над книжкою Омелян Довганич завершив за кіль­ка днів до смерті. Тим промовистіше сприймаються рядки з його пе­ред­мо­ви до видання: «Я щасливий, що знайшов свою роль у житті. І не шкодую, що мені випала доля історика, краєзнавця, журналіста й публіциста. З не­ослаб­ним бажанням виконую її і робитиму це, скільки ще дарує Всевишній – до останніх своїх свічок!..».        

 

Олашин Микола Васильович
Історичний факультет Ужгородського на­ціо­наль­ного університету: Біо­біб­лі­ог­ра­фіч­ний до­від­­ник/ Держ. вищий навч. заклад «Уж­го­род. нац. ун-т»; Бібліогр. ред. О.Д. За­кри­ви­до­ро­га; Відп. за вип. І.О. Мандрик. – Ужгород: Ґра­жда, 2010. – 440 с. іл.
ISBN 978-966-176-028-7
У пропонованому науково-довідковому ви­дан­ні дано короткий нарис історії розвитку істо­рич­ного факультету Ужгородського на­ціо­наль­но­го університету, вміщено біобібліографічні статті про усіх викладачів з моменту його створення, а та­кож наведено відомості про професорсько-ви­кла­дацький склад кафедр політології та філософії в період їх входження до структури істфаку УжНУ.
Для вчених-істориків, краєзнавців, аспірантів, студентів, дослідників істо­­рії освіти та науки.

Коршинський Іван Юрійович
Сторінки життя: Мої гулагівські, лікарські, де­путат­ські та громадські університети у спо­га­дах, роздумах, бу­вальщинах, листах та пуб­лі­ка­ціях / Передмова Омеляна Довганича. –- Уж­го­род: Ґражда, 2010. – 416 с: іл.
ISBN 978-966-8924-90-3
Відомий лікар-хірург, кандидат медичних наук, доцент Ужгородського національного уні­вер­ситету, заслужений лі­кар України, народний де­путат України II скликання, бага­торічний в'я­зень сталінсько-беріївських концтаборів-гулагів, ке­рівник Закарпатської крайової організації по­літ­в'язнів і репресованих Іван Юрійович Кор­шин­ський ще юнаком взяв активну участь у під­пільному русі опору більшовицькому то­та­лі­та­ризму. Уже в десятирічному віці в школі рідного села він очолював «вов­че­нят», майбутніх пластунів, і, вважаючи себе переконаним українцем ще з ча­сів Карпатської Украї­ни, у другій половині 40-х - першій 50-х років зазнав не­люд­ських знущань та поневірянь за свої політичні погляди. Од­нак попри все вистояв. Людина з когорти мужніх, цілеспря­мованих патріотів, він ніколи ні­чого не чинив всупереч влас­ному сумлінню. Прожитому і пережитому й при­свячена ця його книга.

 

Дурунда Андрій Ілліч
Художник і бунтар, або Вічний Дон Кіхот: Ху­дож­ньо-документальна повість-монолог. – Уж­город: Ґра­ж­­да, 2010. – 328 с.: іл.
ISBN 978-966-8924-73-6                   
Зі сторінок художньо-документальної по­ві­сті-мо­но­ло­гу відомого українського прозаїка Ан­дрія Ду­рунди на увесь зріст вимальовується по­ста­­ть са­мобутнього ху­дожника, культурного і гро­­м­ад­ського діяча Закар­пат­тя Михайла Ба­ни­ка.

Носа Михайло, Носа Богдана
Літературна Тячівщина в загально­ук­раїн­сько­­му контексті: Ме­тодичний посіб­ник. – Уж­го­род, 2010. – 80 с.
Це навчально-методичне видання є спробою роз­глянути пись­менство одного району (Тя­чів­сько­го) в його неодмінних зв'язках з літературним про­цесом Закарпаття і України в цілому. Тут по­да­но літературні портрети О. Маркуша, Ю. Ста­нин­ця, О. Сливки, А. Патруса-Карпатського, І. Чен­дея, П. Мідянки, тобто членів Спілки пись­мен­ни­ків України, що народилися в районі або три­ва­лий час тут проживали і творили.
Автори, у відповідності до програми, пра­гну­ли окреслити стартові знання, висловити власні су­дження, показати органічну єдність малої батьківщини з за­галь­но­ук­раїн­ськи­ми теренами, а на­водячи запитання, завдання і бібліографію - спонукати всіх бажа­ючих до глибшого пізнання рідної культури.
Розраховане на вчителів-словесників, учнів, студентів, усіх хто ці­ка­ви­ться літературним краєзнавством.

 

Габорець Василь
Жива легенда нашої культури / Дизайн Корнелії Коляджин. – Уж­город: Ґра­ж­­да, 2010. – 232 с.: іл.
ISBN 978-966-176-021-8
У документальній повісті Ва­си­ля Габорця «Жива леген­да на­шої культури» розповідається про жит­тєвий і твор­чий шлях Клари Фе­дорівни Балог – талановитого ук­раїнсь­кого хореографа, го­лов­но­го балетмейстера заслуженого академічного Закарпатського народного хо­ру, активного збирача і невтомного популяризатора народної хореогра­фії За­кар­паття, народну артистку України.
Книжка стане у пригоді хореографам, балетмейстерам, керівникам тан­цю­вальних колективів, викладачам, учням та студентам мистецьких нав­чаль­них закладів, шануваль­никам непересічного таланту відомої майстрині тан­цю, всім, хто цікавиться народним мистецтвом.

Балега Юрій Іванович
Політичне русинство, або Фенцико-бро­діїв­­ські привиди на Закарпатті. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 248 с.
ISBN  978-966-8924-98-3
У пропонованій книжці мова йде про за­сно­ва­не в часи роз­паду СРСР Комуністичною пар­тією та радянським КДБ політичне русинство. Ав­тор прослідковує ґенезу цього ан­ти­ук­раїн­ського ру­ху, що своїм корінням сягає в часи пе­ре­бування краю в складі між­воєнної Че­хо­сло­вач­чи­ни та колишньої Австро-Угорської імперії, роз­кри­ває зв'язки політичного русинізму з певними си­лами Москви, Будапешта, Братислави і Праги, по­казує антиукраїнську, антидер­жавну діяль­ність московсько-будапештського се­па­ра­ти­ст­сько­го «движенія» на теренах Срібної Землі.

Рідне Закарпаття: 5 років з думкою про благо рідного краю / Упорядкування Василя Габорця; дизайн Світлани Куртан та Івана Ребрика. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 44 с.: іл.
Видання розгортає сторінки історії створення, становлення та діяльності обласної громадської організації «Рідне Закарпаття», її участі у вирішенні актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, національно-культурного розвитку краю.

 

Попенко Микола
Хорові та вокальні твори. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 332 с.: іл.
ISBN 978-966-8924-49-1
Діяльність Миколи Попенка – це ціла епоха у музичній культурі Закарпаття. Зокрема, у житті Закарпатського народного хору вона не тільки сприяла подальшому творчому розквіту колективу, але і значно вплинула на етнокультурологічний розвиток професійної музичної культури. Відстоюючи право на життя закарпатської народної пісні та пісень різних етносів, що проживають у області, Микола Якович захистив професійну культуру від спроб нівелювати її багатство та підлаштувати під єдині радянські стандарти.
До 80-річного ювілею Микола Попенко підготував збірку вокально-хорових творів, до якої подав понад 150 пісень – це обробки народних пісень та оригінальні твори на слова Тараса Шевченка, відомих поетів нашого краю: Петра Скунця, Василя Вовчка, Василя Кухти, Івана Петровція, Івана Стецюри, Василя Габорця, Івана Козака, Степана Жупанина, Івана Тегзи, Йосипа Лемка та інших.
Музичним творам автора властиві стильові риси народного виконавства. Вони вражають глибиною змісту, масштабністю, яскравою характеристикою музичних образів.

Волосянський Йосип
Різьблення іконостасів. Каталог тво­рів 1989-2009 рр. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 44 с.
Йосип Волосянський нале­жить до най­кращих сучасних різьбярів За­кар­пат­тя в жанрі іконостасного різь­бяр­ст­ва. Розквіт його творчості припадає на остан­нє 20-річчя, тобто на період не­за­леж­ності України і від­родження Греко-ка­толицької церкви. Саме ці обставини сприя­ли реалізації різьбярського, а та­кож іконописного таланту Во­ло­сян­сько­го.

  

Ґоца Еріка Дюлівна
Назви їжі й ку­хон­но­го начиння в українських кар­пат­ських го­во­рах / Відп. ред. І. В. Сабадош. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 360 с.: іл.
ISBN 978-966-176-013-3
У пропонованій праці здійснено лексиколого-ети­м­ологічний, словотвірний та лінг­во­ге­ог­ра­фіч­ний аналіз назв їжі й кухонного начиння в ук­раїн­ських говорах Карпат. Матеріалом дослідження по­служили польові записи у 82 населених пунктах Ук­раїнських Карпат, а також лексичні матеріали діа­лектних словників, лінгвістичних атласів кар­пат­ських та інших українських говорів, ети­мо­ло­гіч­ного, історичних та інших словників ук­раїн­ської мови, словників інших слов’янських і неслов’янських мов тощо.
До монографії додано лексичний атлас українських говорів Карпат (наз­ви їжі й кухонного начиння), який містить 134 атомарні і 23 зведені лін­гві­стич­ні карти.
Для мовознавців, етнографів, культурологів, усіх, кого цікавить живе на­род­не слово, матеріальна й духовна культура українців Карпат.
Видання здійснено за фінансового сприяння управління культури За­кар­патс­ької обласної державної адміністрації.

Науковий вісник Закарпатського худож­ньо­го інституту. Матеріали Між­на­род­ної науково-практичної конференції «Ер­де­лів­ські читання» (Ужгород, 10-12 травня 2010 р.). – Ужгород: Ґражда, 2010. – 288 с. + 8 с. кол. іл.
ISBN 978-966-176-049-2
Перший випуск «Наукового вісника Закарпатського художнього інституту» містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання», проведеної в Ужгороді на базі Закарпатського художнього інституту 10-12 травня 2010 р. Серед тем, які розглядалися на конференції, особливу увагу було приділено проблемам розвитку закарпатського мистецтва та архітектури, сучасній мистецькій освіті України та дизайну, питанням впровадження кредитно-модульної системи в художніх освітніх закладах.

  

Лесич Вадим
Вибрані поезії / Упорядкування та передмова Тараса Салиги; дизайн Інги Супрунюк. – Серія Тараса Салиги «Роз­сипані перли». Книга І. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 416 с.: іл.
ISBN 978-966-176-025-6
Вадим Лесич (Володимир Кіршак) – поет, літературознавець, перекладач. Народився 25 лютого 1909 р. в Галичині (с. Устя Снятинського району Івано-Франківської області). Помер у Нью-Йорку 24 серпня 1982 р.
Про його поезію писали найавторитетніші автори: Євген Маланюк, Б.-І. Антонич, Святослав Гординський, Михайло Рудницький, Ігор Костецький, Володимир Державин, Юрій Шерех (Шевельов), Іван Фізер, Іван Кошелівець, Григорій Костюк (Б. Подоляк), Богдан Бойчук, Ігор Качуровський, Іван Коровицький. Його вірші німецькою мовою перекладали Ганс Кох і Елізабет Котмаєр, польською – Єжи Немойовський та К. А. Яворський, французькою – Емануїл Райс, єврейською – Я. Кляйн, англійською – Патриція Килина, білоруською – Федір Ілляшкевич, російською – Ігор Костецький.
Тарас Салига, автор близько півтора десятка літературно-критичних та літературознавчих книжок, упорядник кількох фундаментальних антологій українських авторів, виданням поетичного доробку Вадима Лесича започатковує літературну серію “Розсипані перли”.
Видання здійснене коштом МПП «Ґражда»

Сеник Любомир
Тремтлива далечінь Поезії – Ужгород, 2010. – 116 с.
ISBN 978-966-176-037-9
В сонетних циклах ліричний герой, пе­ре­жи­ваю­чи світ у його часових, історичних і пси­хо­ло­гіч­них вимірах, прагне від­найти душевну рів­но­ва­гу в змаганні добра зі злом, в щирій молитві знай­ти надію і силу для протистояння лиховісним віт­­ровіям часу, а в природі – побачити її не­пов­тор­ну красу і ди­наміку, як віддзер-калення люд­сько­го буття. Філософський роздум, лірична за­ко­ха­ність у живу течію всього сущого, дра­матичні зіт­кнення контрастів, переданих різними за­со­ба­ми художнього слова, – все це становить одверту і щи­ру оповідь про наш час.
Видання здійснене коштом МПП «Ґражда»

 

Біль шість. Ужгород: Ґражда, 2010. – 112 с.: іл.
ISBN 978-966-176-036-2
Cпеціальність “літературна творчість” не кон­че передбачає у висліді з’яву ди­пло­мо­ваних письменників. Однак, фактом є, що автори пропонованого видання – пер­ший випуск філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка зі згаданого фаху.
Видання здійснене з ініціативи та коштом видавництва “Гражда”.
До 350-річчя Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Студентки ЛНУ ім. Івана Франка Олеся Ребрик та Галина Калинська під час роботи конференції, присвяченої 100-річчю Зореслава ("Богольвар", 2009)

Нейметі Мар’яна  
Пропале місто: Поезії /Передмова Н. Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 128 с.
ISBN 978-966-8924-88-0
Поезія Мар’яни Нейметі – це такий згусток любові й розпуки, нездійснених мрій і тихого відчаю, жіночої приреченості й безпросвітньо-світлого смутку, такий щем стримуваної ніжності й недозігрітої любов’ю, такий беззарадний схлип незреалізованих потенцій, що залишається лише дивуватися її умінню «дивом жити», щоденно «доповзати до дороги» і прагнути високості…

Горват Христина Василівна
Мій Амстердам: Поезії / Передмова Олесі Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 40 с.: іл.
ISBN 978-966-8924-45-3
Перша збірка молодої закарпатської поетеси Хри­сти­ни Горват наскрізь пронизана символом міста Ам­стер­дам, як уособленням легкої свободи, вільних почуттів і жи­ттєвих пошуків.

 

Грушовський Олександр 
Пазли Щастя: Поезія. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 136 с.
ISBN 978-966-8924-77-4
 «Пазли щастя» – друга поетична збірка Олек­сан­дра Грушовського, студента-математика з Уж­го­рода, – яскраве свідчення того, як автор несе у своє­му серці вибудований ним самим крихкий кри­шталевий палац, вщерть наповнений Вічною Лю­бов’ю і Пекучим Болем, Світлою Радістю і Су­ціль­ними Сумнівами, Неземним Щастям і Тра­гіч­ни­ми Втратами, що так фатально переплелися і в ду­ші, і в житті…

Неживой Евгений
Бесформенные рифмы: Стихотворения / Пре­дисловие Н. Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 60 с: іл.
Автор только начинает свой творческий путь. Ему нужно "выписаться", чтобы приходили мастер­ст­во, уверенность, четкость, образность, изложение мы­слей и чувст становилось плавнее и лаконичнее, что­бы "ячейки дней" наполнялись огнем настоящено сча­стья, без комплексов, без анестезии, чтобы в об­ласти ло­патки опять сжималась любовь.

  

Петровці-Кук М.
Листя часу: Поезії / Замість передмови – Л. Куд­рявська, І. Петровцій, М. Ковальський. – Уж­го­род: Ґражда, 2010.– 232 с.
ISBN 978-966-8924-71-2
Основну частину четвертої книги поезій М. Пет­ровці-Кука «Листя часу» склали нові твори – лю­бовна та філософсько-грома­дянська лірика – ско­мпоновані у восьми циклах другого розділу кни­ги. Крім того, до неї увійшли й окремі мі­ніа­тю­ри із попередніх книг «Сканер души», «Свет мгно­вений» та «Відлуння долі».

Григулька Л. В.
Первоцвіт: Поезія. Супутник читанки для учнів 3-4 кла­­сів. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 64 с.

 

Срібні дзвіночки: Альманах дитячої твор­чо­сті / Упорядкування та пердмова Віра Фесенко. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 108 с: іл.
До альманаху дитячої творчості «Срібні дзві­ноч­ки» уві­йшли кращі твори вихованців лі­те­ра­тур­ної студії «Люби­сток» Міжгірського районного Бу­динку дитячої творчості-учнів Міжгірської за­галь­но­освіт­ньої школи № 1.

Ивашкович Оксана Михайловна
На расстоянии. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 60 с.
Первая книга стихов – первый шаг на­встречу чи­та­телю. Это значит, что автор су­мел преодолеть сом­не­ния о целесообразнос­ти такого шага. Это значит, что те чувства и переживания, под влиянием которых рож­да­лись бесхитростные строчки, были искренни­ми, шли от чистого сердца и открытой души.

    

Вовченко Галина
Синтаксис складного речення сучасної ук­раїнської літера­турної мови: Методичні розробки до практичних занять для студентів фі­ло­логічного факультету (спеціальність „Ук­раїн­сь­ка мова і література"). - Ужгород: Ґражда, 2010. - 52 с.
ISBN 978-966-8924-54-5
Методичні розробки адресовані насамперед сту­дентам IV курсу філологічного факультету, які продовжують вивчати сучасну ук­раїнську літературну мову, а також студентам заочного відділен­ня. Пропонована література - основна й додаткова - допоможе глибше засвоїти теорію складного речення, а сплановані практич­ні заняття та зразки синтаксичного розбору дозволять закріпити набуті знання і навички синтаксичного аналізу.
У методичному посібнику містяться також: програма курсу, пе­релік питань, що виносяться для екзаменаційного контролю, зав­дання до під­сум­кової контрольної роботи.

Глюдзик Г.Б., Легеза Н.Я., Легеза C.I.
Рідний край Закарпаття: Навчально-ме­то­дич­ний посібник-хре­сто­ма­тія з методики крає­знав­ства. - Ужгород: Ґражда, 2010. – 108 с.
У посібнику коротко висвітлено зміст і ме­то­ди­ку шкільного (гео­гра­фіч­ного та історичного) крає­знавства в школах України, по­казано його ро­ль і зна­чення у навчанні учнів. Подаються ме­то­дич­­ні ре­комендації щодо ви­ко­ри­стан­ня краєзнавчих ма­те­ріалів на уроках географії.
Посібник написаний з урахуванням системи шкіль­ного курсу географії. У ньо­му дається цілісна ха­рактеристика природно-тери­торіального ком­плек­су Закарпаття. Висвітлюється послідовно істо­рія краю, особливості рельєфу, геологічної будови та корисних ко­палин, клімату, внутрішніх вод, ґрунтів, рослинного та тва­рин­ного світу.
Автори ставлять за мету забезпечити вчителя загальною інфор­мацією про історію та географію краю, яку він завжди може до­повнити своїм міс­це­вим краєзнавчим матеріалом. Видання адре­соване вчителям, студентам, уч­ням та для широкого кола читачів.

   

Децик Роман Андрійович
Історичне минуле Пе­ре­чин­щи­­ни. Досвід роботи музеїв при на­вчальних закладах Перечинського району / Упоряд­ку­вання та вступне слово Романа Децика. – Ужгород: Ґраж­да, 2010. – 104 с: іл.
ISBN 978-966-8924-78-1
Серед існуючих 182 музеїв у навчальних за­кла­дах Закарпатської області найпоширенішими є істо­рико-краєзнавчі та етнографічні. Вони не од­но­профільні, бо пов'язані переважно з певними на­прямками краєзнавства. І це зрозуміло, ад­же крає­з­навство – всебічне комплексне вивчення пев­ної території.
Музеї багатьох навчальних закладів стали сп­рав­жніми мето­дич­ними цент­рами поширення кра­що­го досвіду, інноваційних засобів організації нав­чаль­но-виховної роботи.
Про­блемам діяльності шкільних музеїв Закарпатської області на прикладі їх функціонування в Перечинському районі присвячене пропоноване ви­дан­ня.

Децик Роман Андрійович
Музей – історичний скарб народу: Методичний посіб­ник на допо­могу працівникам освіти у створенні музею при навчальному закладі системи Міністерства освіти і науки України. – Уж­город: Ґраж­да, 2010. – 68 с.
Музей – важливий фактор формування суспільної актив­ності школярів, він дає можливість багато бачити влас­ни­ми очима і це робить його могутнім засо­бом переконання, агітації і пропаганди. Це лабораторія, і саме тому, в цих закладах створюються сприятливі умови для індивідуа­ль­ної і колективної творчості учнів, які допомагають при­ви­вати дітям уміння самостійно орієнтуватися у потоці на­у­кової і політичної інформації.

   

Гордуз Наталія Олександрівна
Олімпіадні та творчі завдання для учнів початкових класів: Ук­раїнська мова. Математика (збірник). – Видання друге. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 180 с.
Посібник містить різноманітні олімпіадні та творчі завдання з української мови та математики для учнів початкових класів.
Матеріал посібника може використовуватися вчителями-практиками на уроках української мови, математики (як додаткові завдання) на уроках і в позаурочний час.
До збірника увійшли творчі завдання підвищеного рівня складності з української мови та математики. Пропоновані зав­дання сприятимуть розвитку інтелектуальних здібностей та роз­криттю творчого потенціалу молодших школярів.

Олімпіадні завдання для учнів по­чат­кових класів: Українська мова. Ма­те­ма­ти­ка (збірник). – Ужгород: Ґражда, 2010. – 56 с.
Посібник містить різноманітні олімпіадні та творчі завдання з україн­ської мови, математики для учнів початкових класів.
До збірника увійшли творчі завдання під­ви­ще­ного рівня складності, які сприя­ти­муть роз­вит­ку математичної логіки, інтелектуальних здіб­но­стей, роз­криттю творчого потенціалу мо­лод­ших школярів.

 

Даниш Г. П., Маргітич К., Мегела Л. І.
Ма­­теріали  до  уро­ків  української  мови  у  9 кла­­­сі  шкіл  з  угорською  мовою  нав­чан­ня. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 132 с.
Видання здійснено за активного сприяння Берегівської міської ради

Барань Є., Густі І., Гергель Е.
Українська мова як друга для дітей дош­кіль­ного віку, рідна мова яких угорська. – Ужгород: Ґра­жда, 2010. – 24 с.
Про­грама з української мови для дітей мо­лод­ш­о­го віку (4-5 років). Видання здійснено за активного сприяння Берегівської міської ради

  

Сергійчук Ю. П., Мастюк Т. В.
Українська мова: Збірник підсумкових контрольних робіт для підготовки та проведення державної підсумкової атестації з української мови (читання) у четвертих класах загально­освітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 148 с.
У збірнику подано тексти та до кожного по 8 тестових зав­дань з української мови (читання) для підготовки та прове­дення державної підсумкової атестації у четвертих класах за­гальноосвітніх навчальних закладів з мовами навчання націо­нальних меншин Закарпатської області, відповідно до діючих програм з урахуванням «Критеріїв оцінювання навчальних до­сягнень учнів початкової школи».
Видання здійснено за активного сприяння Берегівської міської ради

  

Сергійчук Ю. П., Мастюк Т. В.
Українська мова: Орієнтовні тексти для діа­логічного й мо­нологічного мовлення у 2-4 класах шкіл з угорською мовою на­в­чан­ня. – Ужгород: Ґра­жда, 2010. – 44 с.
Мета посібника - допомогти вчителю в ор­га­ні­зації конт­ролю та оцінювання навчальних до­сяг­нень учнів з української мови в 2-4 класах з угор­­ською мовою навчання. Він містить орієн­то­в­ні тек­сти для усних та письмових переказів, усних тво­рів, зразки діалогів, теми та ситуації для діа­­ло­гів та крите­рії перевірки й оцінювання на­ви­чок мов­леннєвої діяльності у 2-4 класах (ме­то­ди­ка пе­ре­вірки, критерії оцінювання, обсяги тек­стів для діа­логічного й монологічного мовлення, кіль­кість реп­лік під час діалогічного мовлення)

 

Збірник олімпіадних завдань з аудіювання, читання та лек­­си­ко-гра­ма­тич­их тестів для учнів 4-х класів / Упо­ряд. Ма­­рія Ди­­мицька. – Уж­го­род: Ґраж­да, 2010. – 248  с.
  Навчально-методичний збірник мі­стить різ­номанітні олім­пі­­ад­ні та твор­чі завдання для уч­нів 4-х класів, лек­сико-гра­ма­­тич­ний ма­теріал. він сп­ря­мований на за­без­­печення на­ви­чок з аудію­вання та читання і може ви­ко­ри­­сто­ву­ва­ти­ся вчи­те­лями-практиками на уро­ках ан­глій­ської мови та в по­за­уроч­ний час.

 

 

Українська література. Хре­сто­ма­тія для учнів 5-9 класів шкіл з угор­ською мовою навчання / Упорядкування, літературні завдання Кордонець О. А. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 356 с.
ISBN 978-966-176-038-6
Складено на основі Програми з ук­раїн­ської лі­те­ратури для загально­ос­віт­ніх нав­чальних закладів з навчаннями мовами національних меншин, зат­вер­д­же­ної Міністерством науки й освіти України (2005 рік)

Українська література. Хре­сто­ма­тія для учнів 10-11 класів шкіл з угор­ською мовою навчання / Упорядкування, літературні завдання Кордонець О. А. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 296 с.
ISBN 978-966-176-039-3
Складено на основі Програми з ук­раїн­ської лі­те­ратури для загально­ос­віт­ніх нав­чальних закладів з навчаннями мовами національних меншин, зат­вер­д­же­ної Міністерством науки й освіти України (2005 рік)

 

Бігун Микола Юрійович
Лісам Закарпаття зеленіти вічно. – Ужгород: Ґраж­да, 2010. – 328 с + 32 с. іл.
ISBN 978-966-8924-45-3
Пропоноване видання присвячене уні­каль­но­му об'єк­ту природи – закарпатським лісам. Закарпатські ліси є всеукраїнською оз­до­ров­ни­цею, місцем зосередження туристів, відпочинку лю­дей, міс­цем краси і животворного впливу на фі­зич­ний і духов­ний розвиток людини. Тому уні­каль­ний природний по­тенціал Закарпаття, передусім лі­си, сприятливі умови для організації відпочинку та оздоровлення в регіоні обу­мовлюють не­об­хід­ність подальший розвиток лісового гос­подарства здій­­снювати у суворій відповідності з еколо­гіч­ни­ми та морально-етичними вимогами.
Окремий розділ присвячено видатним особистостям краю, які поєднали свою долю зі збереженням та при­множенням лісових багатств Закарпаття, до­клали мак­симум зусиль для утвердження раціонального викори­стання, на­сам­перед експлуатації природних ресурсів, найперше лісів - головного ба­гат­ст­ва нашого краю.

Лісів божественна краса: Літературно-публіцистичні нариси / Автор-упорядник Ірина Гармасій. – Видання друге. – Уж­го­род: Ґражда, 2010. – 144 с. + 8 с. вкл.: іл.
ISBN 966-8924-00-2
Ліси Ужгородщини – елітні, найкращі, які під­лягають дер­жавній охороні, споконвіку пле­ка­ли­сь людськими руками і ду­шами. Про це й роз­по­відають фахівці зеленого цеху, у якому кожне де­рево - цінність, історія, спадок. Через спогади, стру­ни серця, які заводять величну пісню велету-лі­су, через власну лю­бов до деревцяти, як вті­лен­ня найвищої сутності лісівника у свою професію.
Видання присвячене 65-річчю Уж­городського державного лісового господарства.

 

Психологічна та психотерапевтична допомога дітям та молоді. – Ужгород: Ґражда, 2010
ISBN 978-966-176-007-2
У збірнику представлено результати до­слі­дже­нь в галузі вікової психології, психології осо­би­сто­сті, психології розвитку та досвід ор­ганізації пси­хологічної та психотерапевтичної допомоги ді­тям і мо­лоді на основі сучасних пси­хо­те­ра­пев­тич­них підходів, зокрема, ка-татимно-іма­гі­на­тив­ної психотерапії, системної сімейної психоте­рапії, ди­тя­чої та юнацької психотерапії, гештальт-терапії та пози­тивної психотерапії.
Рекомендується практичним психологам, пси­хотерапевтам, фа­хівцям соціальних служб, пра­цівникам освіти, лікарям, студентам.

Н.А. Криваш, Н.В. Мурашкин, Л.В. Му­раш­­кина, Г.Г. Сергсев, А.Г. Иб­рае­в
Методология разработки и реа­ли­зации струк­турами власти и уп­равления основ­ных на­правлений эффективного развития ре­гио­наль­­ной экономики: Монография /Под общей ред. д.э.н.,проф. Му­раш­ки­на Н.В. – Отпечатано в автор-ской редакции с готового ори­гинал-макета. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 240 с.

 

Лукач Іван Юрійович
Руські Комарівці: Село над Солотвинкою. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 112 с.
У своїй оповіді про рідне село автор хотів об’єд­на­ти й ін­тер­претувати різні історичні джерела, пуб­лі­кації в пре­сі, розповіді односельців з тим, щоб це бу­ла різ­но­сто­роння картина його життя.
У наш надзвичайно складний час, як для молодої де­­мократичної України так і для кожного її гро­ма­дя­ни­­на, хотілось би попри все оптимізму і віри в краще май­буття.
Тож навчаймося історії наших батьків і па­м’я­тай­­­мо завжди про них. Будьмо патріотами за будь-яких обставин.

Лукач Іван Юрійович
Залишається тільки пам’ять. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 120 с.
У книзі автор досліджує свій родовід та родовід дру­жини. У замальовках та нарисах з теплотою і вдяч­ністю згадує про найрідніших йому людей.
За професією агроном-біолог, літератор та ху­дож­ник – за покликом душі, Іван Юрійович Лукач ви­слов­лює свою любов до рідної природи, розповідає про од­носельців, які творили історію села і які живуть з на­ми поруч.

 

*    *    *

З Марією Костик в колишньому помешканні о. Юрія Станинця. Горонда, 2010

На могилі Маргарети та Юрія Станинців. Нижнє Болотне, 2010

24 серпня 2013р.

Теги:

Коментарі

Ребрик 2013-08-29 / 11:26:57
Оскільки тут подано інформацію про видання 2010 року, то виглядає так, що залишилося ще три кроки.

Слов’янин 2013-08-29 / 00:36:28
Як ще довго наближуватиметься ювілей "Гражди"? Таке враження, що піар бідьш об"ємний, ніж історія поважного видання.

Ребрик 2013-08-26 / 12:47:05
Героям слава!
Знаю десятки й десятки "чужих", які щиро й віддано піклуються не лише збереженням пам'яті про Юрія Станинця, але й про його повноцінну "екзистенцію" в сучасності. Родина Костиків - горондянських сусідів о. Юрія - отримала згідно з заповітом маєтності Станинців з усіма правами. Однак, стару садибу не лише не розібрали, а навпаки - бережуть і доглядають усе так, як було "при панові й паніці". Є сподівання, що їхня подвижницька справа спонукає місцеві органи влади до облаштування тут музею письменника і в якийсь спосіб віддячить Костикам за їхнє благородство (про що вони й думають). "Чужа" директриса Нижньоболотнівської школи Наталія Михайлівна Половка мобілізувала педагогічний та учнівський колективи до створення повноцінного музею о. Юрія Станинця. Активізувала немалу родину письменники, і що фантастично - родини прототипів героїв Станинцевих творів й решту односельців та мешканців навколишніх сіл. Започаткувано щорічне велелюдне вшанування видатного земляка під, зауваж, несподіваним гаслом: "Станинцева родина". Станинців роман "Сусіди" чи хтось й не читав у Нижньому Болотному!? Нам, ужгородським (і широколужанським)гостям, розказували й показували, де що відбувалося зі Станинцевих історій, де живуть Катійчуки, Чейпеші, Костаки, де була Мошкова корчма і т. д. так, що й сумніву не сміло бути, що йдеться про реальне життя, а не про письменницькі фантазії. А ще віднайшли могилу матері письменника і її фото, які ми вважали втраченими назавжди...
От цікаво: чи ви, хлопці, читали "Сусіди", "Червону йонатанку", "Юру Чорного", "Програний поцілунок", "У вагоні"...? Та звичайно читали! Про що я питаю!?

ярослав орос 2013-08-24 / 22:17:07
у києві працює журналюга -- небіж юрія станинця -- василь манзюк, який виховувася під опікою о. юрія... кажу ж йому не раз, в. манзюку: "василю, напиши про свого вуйка станинця, а іван ребрик надрукує"... на що мені в. манзюк каже: "най ми зателефонує пан ребрик"...
пане ребрик, розшукайте, будь-ласка, все-таки василя манзюка в києві й матимете, крім бабла видавця, ще й добрий матеріал для нашого нАрода...
слава україні!


Іван Ребрик
Публікації:
/ 2Володимир Задорожний: Василь Кукольник
Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VII. Зореслав
/ 1Дві непроминальні дати нашої історії: Йоанникій Базилович та Михайло Лучкай
/ 5Світ прийшов до Курова
/ 1Чергове число "Екзилю"
/ 1Отчий поріг Миколи Мушинки
/ 3Володимир Кришеник: Гальмівні сліди на перегонах ліквідаторів України
Чверть століття "Ґражди"
/ 9Війна і Мир на сторінках "Новин Закарпаття"
Аркадій Шиншинов і його зелене чудовисько
/ 3Літературна сенсація
/ 3Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VI. Федір Ґоч
...У тому шаленому ритмі життя...
/ 5Псевдолокалпатріотичні маніпуляції масовою свідомістю
/ 2Закарпаття під Угорщиною
/ 3Видатна угорська вчена Марія МАЄР про денаціоналізацію та мадяризацію русинів-українців Закарпаття
/ 5Іван Мацинський про Адольфа Добрянського
Іван Мацинський і Карпатська Україна
/ 2«Найбільший муж наших новіших часів...»
/ 5Урочиста академія памʼяті о. Августина Волошина
/ 2Іван Марґітич: Єдність віри і народу
/ 2Те, що не влазить в депозитарій...
/ 5«Де я в житті маю втяти плужок у борозну?..»
/ 2Пряшівський феномен. Микола Неврлий
/ 4Пряшівський феномен
» Всі записи