Назустріч 20-літтю "Ґражди". Крок за кроком. VIII.

«…Влада – одне з найскладніших і в той же час найцікавіших та найпривабливіших суспільних явищ. Незалежно від того, яка це влада: економічна чи політична, державна чи самоврядна, влада одноосібна чи колективна (колегіальна), – вона завжди означає можливість впливу на поведінку людей. Це, в кращому випадку, робиться з допомогою авторитету або права, у гіршому – шляхом обману і насилля…» (Михайло Ребрик, Іван Ребрик. Корозія влади. 1999)

1999 рік

Мотто: "...безгрошів'я добиває. Боргів, як вошей. Єдина віра тримає і рухає. Уже не знаю, що це за віра і в що, але якщо рухаємось, то мала б бути..."

Тривав "дуалістичний" період мого видавничого буття. "Карпати" і "Ґражда" поволі наближалися до логічного "розлучення". Принайменше один календарний місяць цього року я провів в очікуванні прийомів у владних кабінетах. Прийоми відбувалися, бесіди різної амплітуди емоційної напруги бесідувалися...  Офіційні рішення й обіцянки, однак, провисали... 

До прикладу. З "достовірних" джерел мені стало відомо про "Romajor" (офсетний друкарський станок), який колись встановили в "білому домі", але який не використовувався, оскільки на самому початку пошкодили систему розкатних валиків, встромивши між них шпатель... А на той момент у владних кабінетах вже було достатньо сучасної копіювальної техніки... Також я з'ясував, що станок дійсно перебуває на балансі облдерадміністрації, має відповідну вартість. Від імені державного видавництва я підготував клопотання на ім'я Віктора Балоги з проханням передати станок на баланс "Карпат" з тією умовою, що натомість нами буде безоплатно видано книгу поезії лауреата національної премії ім. Тараса Шевченка (1997) Петра Скунця "Один" (яка вже третій рік ніяк не могла дочекатися виходу у світ і кошторисна вартість якої у чотири рази перевищувала вартість "Romajor-а"). З Віктором Івановичем це питання було вирішене в межах п'яти хвилин. Клопотання з чіткою резолюцією пішло у мандри... "Карпати" не дочекалися своєї поліграфії, хоча очевидним є факт, що був шанс радикального прориву.

В інших питаннях те саме. Якщо з головою облдержадміністрації вони вирішувалися оперативно (стиль), то поза його кабінетом здебільшого щезали назавжди. Однією із структур "заземлення" стосунків держвидавництва і держадміністрації служила Спілка письменників з Василем Степановичем Попом на чолі. Робилося все, аби відвести фінансові можливості (не такі значні) обласного бюджету від "Карпат". Скажімо, видавничу програму для фінансування в області готувала СП, а в ті списки не потрапила жодна позиція державного видавництва. Таким чином, книгу класика українсько-руської літератури в Югославії (тодішній) Михайла Ковача було видано вчасно (до 90-річного ювілею автора) коштом "Ґражди" (від голови Товариства "Україна" Олександра Шокала ми мали запевнення, що витрати будуть відшкодовані і слова він дотримав). А презентація книги "Тихі води" 17 грудня за участі автора у супроводі отця Романа Мизя (про всяк випадок) та адвоката Семена Сакача (про всяк випадок) засвідчила... багато чого. Проте – ми з ними добре повеселилися на "Ґражді".

У січні 1999 року "Ґражда" спромоглася на власну множильну техніку. Цим завдячуємо світлої пам'яті Андрію Буторіну, його дружині Людмилі й узагалі – фірмі "Офіс-Сервіс", яка неодноразово нас підтримувала, часто – рятувала. Гадаю, зайве пояснювати, яким чином книги видавництва "Карпати" виходили у світ (тут подаємо лише ті, в яких зазначено, що це спільне видання). 

Як би там не було, але для нас в Україні 1999 рік був незрівнянно кращим, ніж для Югославії та сущій в ній найдавнішій українській діаспорі... 

Екзиль: Спеціальний випуск. – Ужгород: Ґражда-Карпати, 1999. – Ч. 1. – 32 с.: іл.
Відповідно до норм міжнародного права уча­с­­­никами міжнародних відносин (суб'єктами між­народного права) є держави і нації, що пе­ребувають у стані державного становлення. При цьому сам факт незалежного існування і сувере­нітету держави робить її основним і універсаль­ним суб’єктом міжнародного права. Жодна між­державна організація (НАТО, ООН і т. д.) не мо­же бути наділена такою правосуб’єктністю, як дер­жава. Вона (правосуб’єктність) визначається і змінюється саме волею держави. Міжнародна ор­ганізація може користуватися лише тими пра­вами, які закріплені її статутом.

З цих позицій очевидним є висновок, що ви­­­рішення міжнародного конфлікту в Югославії си­­лами НАТО виходить за межі міжнародного пра­ва. Військовий блок по відношенню до су­ве­рен­ної держави не має жод­них делегованих нею пов­новажень, як і повноважень, наданих ООН, членами якої є конфліктуючі дер­жави. (…) І останнє. Відносини Югославії і НАТО, як це не парадоксально, ста­ли мірилом дієвості Кон­ституції України. Стаття 12 Ос­новного Закону про­го­лошує: «Україна дбає про задоволення на­ціонально-куль­­турних і мовних по­треб україн­ців, які проживають за межами держави». З ча­су військового кон­флік­ту не зроблено жодного кроку відповідних дер­жав­них інституцій до ре­алі­зації цієї норми Конституції – норми прямої дії. Не­вже українці (русини) у Но­вому Саді, Русь­кому Керестурі, Коцурі і т. д. не по­тре­­бують, щоб про них по­дбала така велика і така неза­лежна Україна. (Ми­хай­ло Реб­рик. «…Але хто спла­тить рахунки?...». – С. 2-3).

Від редакції: Наше видання представляє важливі складники життя най­дав­нішої української діаспори у Європі, що недавно відзначила чвер­ть­ти­ся­чо­літній ювілей свого переселення із Горниці (гірських місцево­стей сучасного За­карпаття і Пряшівщини) у низинне придунайське роздолля Воєводини в Юго­славії. Вона зберегла своє руське ім’я, прибране з часів Руси-України, пле­кає свою руську мову, виробивши на зламі XIX-XX століть її літературний ва­ріант, на якому твориться розвинена сучасна художня література з пое­зією, прозою, драматургією, літературною крити­кою і літературознавством, ве­дуться радіо- і телепе­редачі та шкільництво – від початкових і середніх шкіл до вищої у Новосадському університеті, вихо­дять газети та журнали, кни­ги. Отець Роман Мизь, відомий історик релігії і гро­мадський діяч, зна­йо­мить чи­тача в Україні з особли­востями релігійного життя першопоселенців та су­­час­­них поколінь своїх краян («Штрихи до історичного та сучасного ре­лі­гій­но­го пор­трета русинів у Югосла­вії»), увиразнює ознаки трьох основних кон­фе­сій хри­стиянства, обстоюючи не лише потребу дружніх стосунків між ни­ми, але і єд­ності християнської Церкви («Наша церква між Сходом і Заходом: істо­рія, док­три­на, організація»). Старійшина русинських письменників – поет, про­заїк, публіцист – Ми­хай­ло Ковач із властивою йому розважливістю й аргумен­то­ваністю розглядає се­паратистські намагання частини української діас­пори по­вернути стару на­зву – русини, а головне – нагнітати політичні спекуляції нав­коло неї, й об­сто­ює українське коріння своїх краян, усіх, що вва­жають се­бе русинами («Нове пробуджування руси­нів»). Наталія Стаценко (ІМФЕ НАН Ук­раїни) розгля­дає етнічні процеси та культуру русинів-українців Юго­славії («Там, коло Дунаю...»). Про деякі особливості мови краян йдеться у до­с­лі­дженні аспірантки Оксани Тимко. Мовою оригіналу подано також зраз­ки су­час­ної прози (Юліан Надь) та поезії (Микола Шанта).

У випуску: Михайло РЕБРИК «...Але хто сплатить рахунки?». о. Роман МИЗЬ «Штрихи до історичного та сучасного релігійного портрета русинів у Югославії». Михайло КОВАЧ «Нове пробуджування русинів». Наталія СТАЦЕНКО «Там, коло Дунаю...». о. Роман МИЗЬ «Наша церква між Сходом і Заходом: історія, доктрина, організація». Оксана ТИМКО «Екзотичні рослини і тварини у Бачванських руснаків». Петро МІДЯНКА «Принц руської новели». Юліян НАДЬ «Наш нови теметов». Микола ШАНТА «Дзе Бог»

Майже весь тираж "Екзилю" ми передали Роману Лубківському для потреб дипломатичного корпусу України (як інформація про наш державний інтерес в "гарячому" регіоні) та нашої діаспори в Югославії. Маємо у своєму розпорядженні лише кілька не дуже якісних ксерокопій із не дуже якісних ксерокопій "Екзилю" за 1999 рік.

    

Ковач Михайло
Тихі води: Оповідання, новели / Передмова Юлія­на Тамаша; пепереклад Чендея І. М. та Чен­дея М. І. – Ужгород: Карпати-Ґражда, 1999. – 185 с
ISBN 966-7112-15-2
«Тихі води» – збірник оповідань та новел су­час­ного югославського письменника Михайла Ко­ва­ча. Написані мовою русинів-українців в ори­гі­на­лі, твори вчаровують глибиною великого та­лан­ту, неабиякою мудрістю та до­тепністю, знанням жит­тя.
Видання здійснено за участю Товариства зв'­я­­з­ків з ук­раїнцями за межами України (То­ва­ри­ст­во «Україна-Світ»), Української Всесвітньої Ко­ор­ди­наційної Ради (УВКР) та Фонду Культури Ук­раї­ни.

Мідянка Петро
Зелений фирес: Поезії / Художнє офор­м­лен­ня Володимира Ребрика. – Ужгород: Ґражда-Кар­па­ти, 1999. – 144 с.
ISBN 966-7112-13-6
Петро Мідянка – один з найяскравіших пред­­став­ників українського постмодернізму. Ху­дож­­ній ме­тод Мідянки базований на арти­стич­но­му по­єд­нан­ні трьох стильових компонентів: за­кар­пат­ських діалектизмів та архаїзмів, філо­соф­сько від­сто­роненій інтонації вічного спо­сте­реж­ника і си­но­німічних рядах, що вражають не­обмеженою та при­мхливою різноманітністю («Ма­ла україн­ська ен­циклопедія актуальної лі­те­ратури»).

   

Ребрик Іван
Злам: ілюстрація на тему /Художнє офор­м­лен­ня Володимира Ребрика. – Ужгород: Ґражда-Кар­пати, 1999. – 54 с.
ISBN 966-7112-25-Х
У чотири стіни втиснути світ...
У чотири стіни, одна з яких – вселюдське око, невблаганне і невідворотне, а три інших – то, навіть, не стіни, хай і саманні, цегляні, па­нельні чи ще які, – то три шляхи, звідки при­ходити і куди йти.
Лише на отих квадратних метрах виміря­ти до­лю людську...
Чи можливо?..

(Драматична містерія "Злам" написана 1985 р., кінцева редакція – 1987 р.)

Тимофеєва Ольга
На відстані руки: Поезії / Передм. П. Скун­­ця. – Ужгород: Карпати-Ґражда, 1999. – 100 с.
ISBN 5-7757-0757-5
Ольга Тимофеева іде до читача з першою збіркою поезії, яка вино­шу­ва­ла­ся не рік, не два і якою автор­ка під­во­дить своєрідний підсумок не лише твор­чих устремлінь та шукань, але й чималого відтинку свого життя.

  

Голомб Лідія Григорівна
Василь Пачовський. Закарпатські сто­рін­ки життя і творчості поета. – Шкільна серія. Ви­пуск 6. – Ґражда, 1999. – 146 с.
ISBN 5-7757-0791-5
Видання присвячене відомому українському пое­ту, авторові популярної збірки любовної лі­ри­ки «Розсипані перли», учаснику львівської лі­те­ра­тур­ної групи «Молода муза», ученому-історику, куль­турологу, політичному мислителю Василеві Па­човському.
Орієнтоване насамперед на допомогу вчи­те­ле­ві-словеснику, воно містить бага­тий матеріал для ознайомлення учнів із головними прикметами яви­ща українського модернізму, формування в них уявлення про особистість В. Пачовського, основні віхи життєвого шляху поета та його доробок як талановитого майстра слова.
Чимало уваги присвячено «закарпатським» сторінкам життя і творчості В. Па­човського (1920-1929); проаналізовано твори поета, навіяні історичними пе­реказами та легендами краю, розкрито їх патріотичний і державницький зміст і ключову для них ідею єдності української національної душі.

Баглай Йосип
У вирі національного пробудження / До 115-ої річниці від дня народження видатного актора, ди­ригента і педагога в Карпатському краї Івана Трух­лого. – Ужгород: Ґражда, 1999. – 24 с.
ISBN 966-7112-22-5
У науково-популярному художньо-докумен­таль­ному нарисі заступника голови Закар­пат­сь­ко­го крайового товариства «Про­світа» Йосипа Ба­глая «У вирі українського національного про­бу­­дження» розповідається про акторську, дири­гент­ську і педаго­гічну діяльність видатного гро­мад­сько-культурного діяча в Кар­патському краї Іва­на Трухлого.

  

Довганич О. Д., Хланта О. В.
У жорнах сталінських репресій: З історії лік­відації греко-католицької церкви та її воз­з’єд­нан­ня з руською православною церквою, пе­ре­слі­дування інших релігій­них громад у 40-50-х ро­ках XX століття / Передмова Бедя В. В.: – Уж­го­род: Карпати-Ґражда, 1999. – 126 с. іл.
ISBN 5-7757-0794-Х
У новому дослідженні відображено політику ра­дянської держави та її органів щодо ре­лі­гій­них конфесій. Аналізують­ся репресії проти гре­ко-ка­то­ли­цької церкви, інших релігій­них громад та їх свя­щеників. Тут вперше широко вико­ри­ста­­но ар­хівні документи, найголовніші з яких дру­ку­ють­ся як додаток. Книга розрахована на ви­кла­да­чів і студентів, учите­лів, широке коло чи­тачів.

Закарпаття під Угорщиною. 1938-1944 / Упорядкування і передмова Василя Мар­­куся та Василя Худанича – Ужго­род: Кар­па­ти-Ґражда, 1999. – 232 с.
ISBN 966-7112-23-3
Пропонована праця є спробою викладу ук­ра­­їнського бачення проблеми дослідження пе­рі­о­ду перебування Закарпаття під угор­ською оку­пацією 1938-44 pp., не порушуючи об’єктивного стану речей. Автори прагнули дати повну кар­ти­ну розвитку політич­них, культурних, еко­но­міч­них та ідеологічних процесів краю, не­залежно від того, як вони сприяли чи гальмували при­род­не праг­нення закарпатських українців до само­ви­значення.

  

Карпатська Україна і Карпатська Січ: Ма­теріали Всеукраїн­ської науково-практичної кон­ференції, присвяченої 60-річчю Кар­патської Ук­раїни і Карпатської Січі / Передмова проф. Василя Худанича. – Ужгород: Карпати-Ґражда, 1999. – 130 с.
ISBN 5-7757-0787-7
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-пра­к­тичної конфе­ренції «Карпатська Україна і Кар­­патська Січ», яка відбулася 14 бе­резня 1999 ро­ку в м. Хусті Закарпатської області з нагоди 60-річ­чя проголошення Карпатської України.
Видання здійснене при сприянні Закар­пат­сь­кої обласної державної адміністрації.

Гуманітарна освіта: Досвід і проблеми / Ма­теріали Всеукраїнської науково-практичної кон­ференції «Трансформація гуманітарної ос­ві­ти» (Ужгород, 25-27 травня 1998 року); Ред­ко­ле­гія; відповідальний редактор Блецкан М. І. – Уж­го­род: Ґражда, 1999. – 612 с.
ISBN 966-7112-16-0
До збірника увійшли доповіді та по­ві­дом­лен­ня, ви­голошені на Всеукраїнській науково-прак­тич­ній конфе­ренції про філософсько-ме­то­до­ло­гічні, психолого-педаго-гічні історико-ет­но­ло­гіч­ні, соціолого-політологічні та еколого-еко­но­міч­ні осно­ви трансформації гуманітарної осві­ти у нав­чаль­них закладах України.

Ребрик Михайло, Ребрик Іван
Корозія влади: Публіцистичий нарис. – Уж­го­род, Ґражда, 1999. – 16 с.
ISBN 966-7112-24-1
Публікація присвячена злободенним пи­тан­ням суспільно-політичної ситуації в Україні на­пе­редодні виборів Президента 31 жовтня 1999 ро­ку.

  

Кобаль Йосип, Попович Іван, Потушняк Ми­хайло
Зброя стародавніх часів. – Ужго­род: Кар­па­ти-Ґражда, 1999. – 20 с.: іл.
ISBN 5-7757-0782-6

Кобаль Йосип Васильович
Історія Ужгородського замку: Буклет. – Уж­го­род: Карпати-Гражда, 1999. – 12 с.: іл.
Ужгородськии замок – найдавніша та най­ім­позантніша будова сучасного Ужгорода. Фор­те­ця розташована на пагорбі вулканічного по­хо­джен­ня у дуже зручному місці: на стику гір і ни­зовини.

З найдавніших, історичних часів і до кінця Пер­шої світової війни замок та місто мали назву Унґ, Унґвар. Остання складається з двох частин: «Унґ» – слово тюркського походження, що озна­чає «річка», «вода», та «вар», що у перекладі з угор­ської означає «укріплене місце, замок, крі­пость».

  

Василь Керечанин
Відлуння пережитих років. – Ґражда-Карпати, 1999. – 122 с.
ISBN 966-7112-24-1
Найістотніше, найцікавіше, найвагоміше з пе­­режитого, зроб­леного, здобутого... Такий зміст кни­­ги спогадів учасника бойових дій Великої Віт­­чизняної війни, ветерана праці, кандидата іс­то­­­ричних наук В. М. Керечанина, понад п’ят­де­сят трудових років якого були присвячені куль­тур­­но-освітній та ідеологічній роботі на За­кар­пат­ті.

Михайло Кенийз
На стежках життя / Іл. І. Іваниш. - Карпати-Ґражда, 1999. – 59 с.
ISBN 5-7757-0788-5
Видання склали нариси-спогади автора про тра­гічні події в жит­ті нашого краю часів Другої сві­тової війни, зокрема – переслідуван­ня, де­пор­та­ція та фізичне знищення євреїв Закарпаття; не менш драматичні сторінки післявоєнного періоду – колективізація, ре­пресії, переслідування тощо. Ви­дання розраховане на широке коло читачів, ша­нувальників мемуарного жанру.

 

Календар українців Угорщини на 1999 рік / Товариство Української інтелігенції Угорщини. – Ужгород: Ґражда, 1999.
ISBN 966-7112-14-4
Інформаційне видання покликане висвітлити особливості національно-культурного та громадського життя українців в Угорщині. Чимало місця відведено сторінкам історії, визначним датам і постаттям. 

Василь Сухомлинський
Шко­ла під голубим не­бом: Оповідання та казки (угорською мовою). / Іл. І. Іваниш. – Ужгород: Ґражда-Кар­пати, 1999. – 52 с.

Видання склали оповідання та казки ви­дат­но­го педагога, письменника Василя Су­хом­лин­ського, який вважав, що «шко­ла під голубим не­бом» є ідеальним місцем пізнання чарівності при­ро­ди й утвердження прекрасного в собі.
Переклад текстів угорською мовою від­тво­рює багатогран­ність виховних засобів оригіналу.
Видання здійснене на замовлення управ­ління осві­ти та на­уки Закарпатської обл­дер­жад­мі­ні­ст­ра­ції (начальник управ­ління Олег Ола­да­ро­вич Гаваші) і Закарпатського інституту методики нав­чання й ви­ховання, підвищення кваліфікації пе­­дагогічних кад­рів (директор Михайло Іванович Та­лапканич). Роз­раховане на вчителів і ви­хо­ва­те­лів, дітей дош­кіль­ного й молодшого шкільного віку.

Гриценко Н., Пильник Л.
Математичні зернятка: Серія «Горішок». – Ужгород: Ґражда, 1999
Пропоноване навчально-методичне видання для учнів початкової школи містить розділи: «Найпростіші геометричні фігури», «Кут. Види кутів», «Ігри із сірниками», «Периметр і площа», «Будь дослідником», «Дроблені числа», «Маленькі “таємниці” деяких задач», «Хочеш навчитися мислити?», «Множини на уроці математики», «Що таке комбінаторика», «Спільно працюємо», «Пливемо, їдемо, літаємо».

Віра Захарченко
Тематичний облік знань з при­ро­доз­нав­ст­ва. – Ужгород: Карпати-Ґражда, 1999. – 32 с.
Запропоновані контрольні роботи охоп­лю­ють весь курс природознавста 2 і 3 класів.
ISBN 5-7757-0779-6 

__________________________

Цього року ми вибирали Президента. Зустрічалися особисто з Марчуком (він був ніби наш кандидат), на Поштовій слухали Кучму. Вчергове профукали Україну.

12 листопада під "дуалістичним" началом "Карпат" і "Ґражди" ми провели поетичну акцію "Сервус, Мідянко" (зустріч навколо "Зеленого фиреса"). Був сам Петро, Наталія Вигодованець, Ліда Повх, Михайло Приймич, Славко Сливка, Антон Ковач, Ольга Ковач (дружина Павла Ковача), Сашко Гаврош, Юрій Керекеш, Наталка Юрків, Наталка Яремчук, Леонід Годований, інші видавничі працівники, дві студентки з УжДУ і т.д. Звично повелися В.С. Поп, Н.С. Ференц, П.П. Чучка, яких було запрошено і прошено повідомити на філфаці про нашу акцію. Вони собі промовчали.

7 грудня спільними зусиллями видавництв "Карпати" та "Ґражда" проведено поетичну акцію на відзначення 90-річчя видатного сина Карпатської України отця Севастіяна-Степана Сабола-Зореслава, ЧСВВ "Не кажи, що не варто боротись з життям...". Зібралося нас багатенько. Долучилися Омелян та Наталка  Коляджини, Петро Ходанич, Іван Михайлович та Марта Степанівна Шадори, Богдана Баглай, Олена (Іца) Кобаль, студентки Коледжу мистецтв Оля Рущак та Іванка Іваниш, пластуни Василь Карабин та Мишко Дворак. Ювілейний вечір спільними зусиллями відбувся і в Коледжі мистецтв ім. Адальберта Ерделі за участю камерного хору "Кантус" та гурту "Цімборове".

"Не кажи, що не варто боротись з життям..." 

09 червня 2013р.

Теги:

Коментарі

568 2013-06-09 / 19:05:03
Стає все більш зрозумілим, як ото "Ґражда" змогла дожитися до свого 20-ліття. Велике хотіння і залюбленість у видавничий процес. Постійний пошук та відбір власної автури.


Іван Ребрик
Публікації:
/ 5Світ прийшов до Курова
/ 1Чергове число "Екзилю"
/ 1Отчий поріг Миколи Мушинки
/ 3Володимир Кришеник: Гальмівні сліди на перегонах ліквідаторів України
Чверть століття "Ґражди"
/ 9Війна і Мир на сторінках "Новин Закарпаття"
Аркадій Шиншинов і його зелене чудовисько
/ 3Літературна сенсація
/ 3Відкрита енциклопедія Миколи Мушинки. VI. Федір Ґоч
...У тому шаленому ритмі життя...
/ 5Псевдолокалпатріотичні маніпуляції масовою свідомістю
/ 2Закарпаття під Угорщиною
/ 3Видатна угорська вчена Марія МАЄР про денаціоналізацію та мадяризацію русинів-українців Закарпаття
/ 5Іван Мацинський про Адольфа Добрянського
Іван Мацинський і Карпатська Україна
/ 2«Найбільший муж наших новіших часів...»
/ 5Урочиста академія памʼяті о. Августина Волошина
/ 2Іван Марґітич: Єдність віри і народу
/ 2Те, що не влазить в депозитарій...
/ 5«Де я в житті маю втяти плужок у борозну?..»
/ 2Пряшівський феномен. Микола Неврлий
/ 4Пряшівський феномен
/ 8Вправляння і Виправляння
/ 1P.S. до вилишеного
/ 1Історіографічні студії проф. Володимира Задорожного
» Всі записи